تور تفلیس ویژه نوروز98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,030,000 تومان
3,985,000 تومان
2,925,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

3,135,000 تومان
4,200,000 تومان
2,925,000 تومان
2,400,000 تومان
BB

3,665,000 تومان
5,260,000 تومان
3,135,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,300,000 تومان
6,535,000 تومان
3,560,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,570,000 تومان
8,130,000 تومان
4,200,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

4,730,000 تومان
7,385,000 تومان
3,880,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

7,120,000 تومان
12,165,000 تومان
-
2,590,000 تومان
نام هتل DALIDA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,030,000 تومان 3,985,000 تومان 2,925,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LIKE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,135,000 تومان 4,200,000 تومان 2,925,000 تومان 2,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GURU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,665,000 تومان 5,260,000 تومان 3,135,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TOSCANO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,300,000 تومان 6,535,000 تومان 3,560,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DOLABAURI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,570,000 تومان 8,130,000 تومان 4,200,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل COLOMBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,730,000 تومان 7,385,000 تومان 3,880,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,120,000 تومان 12,165,000 تومان - 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط