تور ازمیر+کوش آداسی(پرواز ترک)نوروز98

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
HB

ALL

5,570,000 تومان
7,130,000 تومان
420,000 تومان
4,000,000 تومان
ALL

HB

5,955,000 تومان
7,900,000 تومان
4,200,000 تومان
4,000,000 تومان
HB

HB

5,980,000 تومان
7,945,000 تومان
4,505,000 تومان
4,000,000 تومان
HB

ALL

6,555,000 تومان
9,100,000 تومان
4,300,000 تومان
4,000,000 تومان
HB

ALL

6,795,000 تومان
9,580,000 تومان
4,315,000 تومان
4,000,000 تومان
HB

ALL

6,965,000 تومان
9,915,000 تومان
4,375,000 تومان
4,000,000 تومان
HB

UALL

7,585,000 تومان
11,160,000 تومان
4,375,000 تومان
4,000,000 تومان
نام هتل KAYA PRESTIGE

BELMARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,570,000 تومان 7,130,000 تومان 420,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات HB
ALL
توضیحات
نام هتل KAYA PRESTIGE

THE PANORAMA HILL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,955,000 تومان 7,900,000 تومان 4,200,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات ALL
HB
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA IZMIR

DABAKLAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,980,000 تومان 7,945,000 تومان 4,505,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات HB
HB
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA IZMIR

ARIA CLAROS BEACH & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,555,000 تومان 9,100,000 تومان 4,300,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات HB
ALL
توضیحات
نام هتل RAMADA PLAZA IZMIR

TUSAN BEACH RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,795,000 تومان 9,580,000 تومان 4,315,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات HB
ALL
توضیحات
نام هتل HILTON

SUHAN360

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,965,000 تومان 9,915,000 تومان 4,375,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات HB
ALL
توضیحات
نام هتل HILTON

PALM WINGS EPHESUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,585,000 تومان 11,160,000 تومان 4,375,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات HB
UALL
توضیحات

تورهای مرتبط