تور کیش (3شب) ویژه 11دی

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,690,000 تومان
3,690,000 تومان
2,590,000 تومان
BB

2,950,000 تومان
3,880,000 تومان
2,650,000 تومان
BB

3,200,000 تومان
4,400,000 تومان
2,950,000 تومان
BB

3,400,000 تومان
5,300,000 تومان
3,150,000 تومان
BB

3,550,000 تومان
6,200,000 تومان
3,290,000 تومان
BB

3,700,000 تومان
6,450,000 تومان
3,350,000 تومان
BB

3,800,000 تومان
8,450,000 تومان
3,490,000 تومان
BB

3,900,000 تومان
8,820,000 تومان
3,550,000 تومان
BB

3,980,000 تومان
8,600,000 تومان
3,600,000 تومان
BB

4,290,000 تومان
9,080,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

4,450,000 تومان
9,240,000 تومان
3,990,000 تومان
BB

4,700,000 تومان
4,400,000 تومان
4,300,000 تومان
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 2,690,000 تومان 3,690,000 تومان 2,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 2,950,000 تومان 3,880,000 تومان 2,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آریان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,200,000 تومان 4,400,000 تومان 2,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,400,000 تومان 5,300,000 تومان 3,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Eram4

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,550,000 تومان 6,200,000 تومان 3,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,700,000 تومان 6,450,000 تومان 3,350,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,800,000 تومان 8,450,000 تومان 3,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,900,000 تومان 8,820,000 تومان 3,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,980,000 تومان 8,600,000 تومان 3,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,290,000 تومان 9,080,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس پالاس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,450,000 تومان 9,240,000 تومان 3,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,700,000 تومان 4,400,000 تومان 4,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط