تور کیش (3شب) ویژه 26 و 27 آذر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,390,000 تومان
3,100,000 تومان
2,150,000 تومان
BB

3,100,000 تومان
4,500,000 تومان
2,900,000 تومان
BB

3,300,000 تومان
4,850,000 تومان
3,050,000 تومان
BB

3,700,000 تومان
5,690,000 تومان
3,460,000 تومان
BB

3,990,000 تومان
6,350,000 تومان
3,740,000 تومان
BB

4,100,000 تومان
6,400,000 تومان
3,900,000 تومان
BB

4,190,000 تومان
6,490,000 تومان
3,960,000 تومان
BB

4,390,000 تومان
7,190,000 تومان
4,080,000 تومان
BB

4,490,000 تومان
7,300,000 تومان
4,190,000 تومان
نام هتل فانوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 2,390,000 تومان 3,100,000 تومان 2,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,100,000 تومان 4,500,000 تومان 2,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,300,000 تومان 4,850,000 تومان 3,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,700,000 تومان 5,690,000 تومان 3,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 3,990,000 تومان 6,350,000 تومان 3,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل صدف

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,100,000 تومان 6,400,000 تومان 3,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل سورینت مریم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,190,000 تومان 6,490,000 تومان 3,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,390,000 تومان 7,190,000 تومان 4,080,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت 3 تخته 4,490,000 تومان 7,300,000 تومان 4,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط