تور استانبول (4شب) ویژه بهمن

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,350,000 تومان
5,230,000 تومان
4,350,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

4,570,000 تومان
5,680,000 تومان
4,570,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

4,920,000 تومان
6,380,000 تومان
4,690,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

5,030,000 تومان
6,480,000 تومان
4,690,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

5,030,000 تومان
6,710,000 تومان
4,690,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

5,140,000 تومان
6,820,000 تومان
4,570,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

5,140,000 تومان
6,820,000 تومان
4,690,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

5,600,000 تومان
7,730,000 تومان
5,260,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

5,770,000 تومان
7,850,000 تومان
5,770,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

5,940,000 تومان
8,080,000 تومان
5,370,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,060,000 تومان
8,650,000 تومان
4,690,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,060,000 تومان
8,880,000 تومان
4,800,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,170,000 تومان
8,990,000 تومان
6,060,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,170,000 تومان
8,880,000 تومان
4,800,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,170,000 تومان
9,900,000 تومان
5,370,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,280,000 تومان
8,990,000 تومان
4,800,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,280,000 تومان
8,650,000 تومان
5,710,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,280,000 تومان
8,990,000 تومان
4,800,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,280,000 تومان
8,190,000 تومان
4,690,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,290,000 تومان
8,890,000 تومان
4,860,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,400,000 تومان
9,100,000 تومان
5,030,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,400,000 تومان
8,530,000 تومان
5,030,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,630,000 تومان
9,900,000 تومان
4,800,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,740,000 تومان
9,900,000 تومان
5,140,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,740,000 تومان
10,240,000 تومان
5,260,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

6,940,000 تومان
10,190,000 تومان
6,030,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,070,000 تومان
10,710,000 تومان
4,990,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,080,000 تومان
10,470,000 تومان
5,140,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,310,000 تومان
11,160,000 تومان
5,140,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,310,000 تومان
10,020,000 تومان
5,370,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,330,000 تومان
10,970,000 تومان
5,640,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,330,000 تومان
11,230,000 تومان
5,640,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,420,000 تومان
11,500,000 تومان
5,710,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,460,000 تومان
11,360,000 تومان
4,990,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,720,000 تومان
11,750,000 تومان
5,640,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,720,000 تومان
12,010,000 تومان
5,510,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

7,850,000 تومان
11,490,000 تومان
4,860,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

8,110,000 تومان
12,140,000 تومان
5,770,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

8,630,000 تومان
13,830,000 تومان
4,990,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

8,760,000 تومان
14,220,000 تومان
5,510,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

9,800,000 تومان
15,520,000 تومان
5,510,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

9,930,000 تومان
16,430,000 تومان
6,160,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

11,100,000 تومان
18,510,000 تومان
18,510,000 تومان
6,690,000 تومان
BB

11,490,000 تومان
17,990,000 تومان
6,810,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

11,620,000 تومان
19,680,000 تومان
5,510,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

11,620,000 تومان
19,680,000 تومان
5,510,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

13,440,000 تومان
21,760,000 تومان
5,380,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

14,870,000 تومان
26,180,000 تومان
6,810,000 تومان
4,000,000 تومان
BB

16,560,000 تومان
29,560,000 تومان
8,240,000 تومان
4,000,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,350,000 تومان 5,230,000 تومان 4,350,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,570,000 تومان 5,680,000 تومان 4,570,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل All Inn Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,920,000 تومان 6,380,000 تومان 4,690,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ACTUAL LIFE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان 6,480,000 تومان 4,690,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NEW CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,030,000 تومان 6,710,000 تومان 4,690,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,140,000 تومان 6,820,000 تومان 4,570,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,140,000 تومان 6,820,000 تومان 4,690,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل nupelda

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,600,000 تومان 7,730,000 تومان 5,260,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,770,000 تومان 7,850,000 تومان 5,770,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل intel hotel istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,940,000 تومان 8,080,000 تومان 5,370,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,060,000 تومان 8,650,000 تومان 4,690,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,060,000 تومان 8,880,000 تومان 4,800,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADELMAR HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,170,000 تومان 8,990,000 تومان 6,060,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,170,000 تومان 8,880,000 تومان 4,800,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL DE PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,170,000 تومان 9,900,000 تومان 5,370,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان 8,990,000 تومان 4,800,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARBLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان 8,650,000 تومان 5,710,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل dora pera

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان 8,990,000 تومان 4,800,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل city center hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,280,000 تومان 8,190,000 تومان 4,690,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,290,000 تومان 8,890,000 تومان 4,860,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,400,000 تومان 9,100,000 تومان 5,030,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM LOUNGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,400,000 تومان 8,530,000 تومان 5,030,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,630,000 تومان 9,900,000 تومان 4,800,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN PARK TAKSIM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,740,000 تومان 9,900,000 تومان 5,140,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAMRTINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,740,000 تومان 10,240,000 تومان 5,260,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,940,000 تومان 10,190,000 تومان 6,030,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NIPPON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,070,000 تومان 10,710,000 تومان 4,990,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,080,000 تومان 10,470,000 تومان 5,140,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RICHMOND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,310,000 تومان 11,160,000 تومان 5,140,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,310,000 تومان 10,020,000 تومان 5,370,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CHER HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,330,000 تومان 10,970,000 تومان 5,640,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN SISILI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,330,000 تومان 11,230,000 تومان 5,640,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,420,000 تومان 11,500,000 تومان 5,710,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,460,000 تومان 11,360,000 تومان 4,990,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE CARTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,720,000 تومان 11,750,000 تومان 5,640,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل OCCIDENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,720,000 تومان 12,010,000 تومان 5,510,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE PRESTIGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,850,000 تومان 11,490,000 تومان 4,860,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,110,000 تومان 12,140,000 تومان 5,770,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,630,000 تومان 13,830,000 تومان 4,990,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,760,000 تومان 14,220,000 تومان 5,510,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,800,000 تومان 15,520,000 تومان 5,510,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BARCELO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,930,000 تومان 16,430,000 تومان 6,160,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,100,000 تومان 18,510,000 تومان 18,510,000 تومان 6,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIVAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,490,000 تومان 17,990,000 تومان 6,810,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,620,000 تومان 19,680,000 تومان 5,510,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,620,000 تومان 19,680,000 تومان 5,510,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل sofitel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,440,000 تومان 21,760,000 تومان 5,380,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,870,000 تومان 26,180,000 تومان 6,810,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,560,000 تومان 29,560,000 تومان 8,240,000 تومان 4,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات