تور کیش (3شب) ویژه 28 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,945,000 تومان
2,900,000 تومان
1,945,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

1,970,000 تومان
2,950,000 تومان
1,970,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,215,000 تومان
3,200,000 تومان
2,215,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,310,000 تومان
3,260,000 تومان
2,310,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,335,000 تومان
3,150,000 تومان
2,335,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,350,000 تومان
3,300,000 تومان
2,350,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,430,000 تومان
3,100,000 تومان
2,430,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,665,000 تومان
3,820,000 تومان
2,665,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,880,000 تومان
4,400,000 تومان
2,880,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

2,950,000 تومان
3,430,000 تومان
2,950,000 تومان
1,840,000 تومان
FB

2,950,000 تومان
3,600,000 تومان
2,950,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

3,430,000 تومان
4,400,000 تومان
3,430,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

3,460,000 تومان
4,700,000 تومان
3,460,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

3,460,000 تومان
4,850,000 تومان
3,460,000 تومان
1,840,000 تومان
BB

4,780,000 تومان
7,850,000 تومان
4,780,000 تومان
1,840,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,945,000 تومان 2,900,000 تومان 1,945,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 1,970,000 تومان 2,950,000 تومان 1,970,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,215,000 تومان 3,200,000 تومان 2,215,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آریان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,310,000 تومان 3,260,000 تومان 2,310,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,335,000 تومان 3,150,000 تومان 2,335,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Eram4

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,350,000 تومان 3,300,000 تومان 2,350,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارس نیک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,430,000 تومان 3,100,000 تومان 2,430,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,665,000 تومان 3,820,000 تومان 2,665,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس پالاس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,880,000 تومان 4,400,000 تومان 2,880,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,950,000 تومان 3,430,000 تومان 2,950,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 2,950,000 تومان 3,600,000 تومان 2,950,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,430,000 تومان 4,400,000 تومان 3,430,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل کوروش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,460,000 تومان 4,700,000 تومان 3,460,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ویدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,460,000 تومان 4,850,000 تومان 3,460,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,780,000 تومان 7,850,000 تومان 4,780,000 تومان 1,840,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط