تور مالدیو (5 شب) ویژه مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

22,800,000 تومان
-
-
-
BB

34,680,000 تومان
47,940,000 تومان
18,730,000 تومان
-
BB

39,610,000 تومان
61,280,000 تومان
17,570,000 تومان
-
ALL

41,350,000 تومان
55,480,000 تومان
20,470,000 تومان
-
FB

52,225,000 تومان
71,865,000 تومان
38,015,000 تومان
-
FB

54,320,000 تومان
-
40,545,000 تومان
-
HB

58,515,000 تومان
-
18,795,000 تومان
-
FB

59,385,000 تومان
-
16,320,000 تومان
-
ALL

60,110,000 تومان
71,485,000 تومان
28,500,000 تومان
-
HB

79,550,000 تومان
-
44,170,000 تومان
-
نام هتل ARENA BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 22,800,000 تومان - - -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Kurumba Hotel Maldives

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 34,680,000 تومان 47,940,000 تومان 18,730,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON MALDIVES

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 39,610,000 تومان 61,280,000 تومان 17,570,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADAARAN CLUB RANNALHI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 41,350,000 تومان 55,480,000 تومان 20,470,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SUN SIKAM IRU FUSHI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 52,225,000 تومان 71,865,000 تومان 38,015,000 تومان -
خدمات FB
توضیحات
نام هتل AMARI HAVODDA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 54,320,000 تومان - 40,545,000 تومان -
خدمات FB
توضیحات
نام هتل GRAND PARK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 58,515,000 تومان - 18,795,000 تومان -
خدمات HB
توضیحات
نام هتل YOU AND ME COCOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 59,385,000 تومان - 16,320,000 تومان -
خدمات FB
توضیحات
نام هتل COCOON MALDIVES

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 60,110,000 تومان 71,485,000 تومان 28,500,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 79,550,000 تومان - 44,170,000 تومان -
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط