تور مالدیو (5 شب) ویژه شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

23,500,000 تومان
-
19,880,000 تومان
-
BB

34,260,000 تومان
47,520,000 تومان
-
18,300,000 تومان
BB

39,190,000 تومان
60,860,000 تومان
17,150,000 تومان
-
ALL

40,200,000 تومان
55,350,000 تومان
20,050,000 تومان
-
FB

51,800,000 تومان
71,445,000 تومان
37,595,000 تومان
-
FB

53,900,000 تومان
-
40,125,000 تومان
-
HB

58,395,000 تومان
-
18,375,000 تومان
-
FB

58,965,000 تومان
-
-
-
ALL

59,690,000 تومان
71,065,000 تومان
28,080,000 تومان
-
HB

79,130,000 تومان
-
43,750,000 تومان
-
نام هتل ARENA BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 23,500,000 تومان - 19,880,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Kurumba Hotel Maldives

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 34,260,000 تومان 47,520,000 تومان - 18,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON MALDIVES

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 39,190,000 تومان 60,860,000 تومان 17,150,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADAARAN CLUB RANNALHI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 40,200,000 تومان 55,350,000 تومان 20,050,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SUN SIKAM IRU FUSHI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 51,800,000 تومان 71,445,000 تومان 37,595,000 تومان -
خدمات FB
توضیحات
نام هتل AMARI HAVODDA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 53,900,000 تومان - 40,125,000 تومان -
خدمات FB
توضیحات
نام هتل GRAND PARK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 58,395,000 تومان - 18,375,000 تومان -
خدمات HB
توضیحات
نام هتل YOU AND ME COCOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 58,965,000 تومان - - -
خدمات FB
توضیحات
نام هتل COCOON MALDIVES

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 59,690,000 تومان 71,065,000 تومان 28,080,000 تومان -
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل MOVENPICK RESORT KUREDHIVARU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 79,130,000 تومان - 43,750,000 تومان -
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط