تور استانبول از شیراز (3شب) ویژه شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,625,000 تومان
9,120,000 تومان
8,625,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

8,790,000 تومان
9,450,000 تومان
8,790,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

8,790,000 تومان
9,450,000 تومان
8,790,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

8,955,000 تومان
9,700,000 تومان
8,790,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

9,040,000 تومان
9,700,000 تومان
8,790,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

9,200,000 تومان
10,770,000 تومان
8,870,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

9,285,000 تومان
10,770,000 تومان
9,285,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

9,370,000 تومان
11,100,000 تومان
9,040,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

9,530,000 تومان
11,265,000 تومان
9,450,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

9,615,000 تومان
11,430,000 تومان
9,285,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

9,945,000 تومان
12,090,000 تومان
9,120,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

10,110,000 تومان
12,090,000 تومان
9,450,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

10,350,000 تومان
12,900,000 تومان
9,840,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

10,655,000 تومان
13,920,000 تومان
9,840,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

10,860,000 تومان
14,940,000 تومان
9,840,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

10,935,000 تومان
14,400,000 تومان
10,275,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

12,185,000 تومان
16,570,000 تومان
10,350,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

12,185,000 تومان
16,570,000 تومان
10,350,000 تومان
7,800,000 تومان
BB

95,300,000 تومان
11,265,000 تومان
9,285,000 تومان
7,800,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,625,000 تومان 9,120,000 تومان 8,625,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BIROL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,790,000 تومان 9,450,000 تومان 8,790,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fide Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,790,000 تومان 9,450,000 تومان 8,790,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MONOPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,955,000 تومان 9,700,000 تومان 8,790,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,040,000 تومان 9,700,000 تومان 8,790,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,200,000 تومان 10,770,000 تومان 8,870,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Nova Plaza Park Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,285,000 تومان 10,770,000 تومان 9,285,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,370,000 تومان 11,100,000 تومان 9,040,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,530,000 تومان 11,265,000 تومان 9,450,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,615,000 تومان 11,430,000 تومان 9,285,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM LOUNGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,945,000 تومان 12,090,000 تومان 9,120,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل the peak hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,110,000 تومان 12,090,000 تومان 9,450,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,350,000 تومان 12,900,000 تومان 9,840,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل taxim hill

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,655,000 تومان 13,920,000 تومان 9,840,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,860,000 تومان 14,940,000 تومان 9,840,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,935,000 تومان 14,400,000 تومان 10,275,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,185,000 تومان 16,570,000 تومان 10,350,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,185,000 تومان 16,570,000 تومان 10,350,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TULIP PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 95,300,000 تومان 11,265,000 تومان 9,285,000 تومان 7,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات