تور استانبول (6 شب) ویژه شهریور و مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,980,000 تومان
7,530,000 تومان
5,470,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,330,000 تومان
8,280,000 تومان
5,980,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,330,000 تومان
8,280,000 تومان
5,980,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,420,000 تومان
8,110,000 تومان
5,810,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,500,000 تومان
8,280,000 تومان
6,150,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,500,000 تومان
8,630,000 تومان
6,150,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,680,000 تومان
7,930,000 تومان
-
4,550,000 تومان
BB

6,680,000 تومان
8,980,000 تومان
6,330,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,940,000 تومان
9,500,000 تومان
5,980,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

6,940,000 تومان
9,500,000 تومان
6,150,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,020,000 تومان
8,980,000 تومان
5,980,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,020,000 تومان
9,670,000 تومان
5,630,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,020,000 تومان
9,670,000 تومان
5,460,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,110,000 تومان
9,850,000 تومان
6,680,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,110,000 تومان
9,850,000 تومان
6,150,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,120,000 تومان
9,770,000 تومان
5,730,000 تومان
4,550,000 تومان
*
BB

7,140,000 تومان
8,350,000 تومان
6,830,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,200,000 تومان
10,020,000 تومان
7,020,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,370,000 تومان
10,370,000 تومان
6,330,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,370,000 تومان
10,370,000 تومان
6,150,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,370,000 تومان
10,370,000 تومان
5,630,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,460,000 تومان
10,720,000 تومان
5,980,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,550,000 تومان
10,720,000 تومان
5,630,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,650,000 تومان
10,820,000 تومان
6,250,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,720,000 تومان
11,070,000 تومان
6,330,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,730,000 تومان
11,090,000 تومان
6,420,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,990,000 تومان
11,510,000 تومان
6,430,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,990,000 تومان
11,510,000 تومان
6,600,000 تومان
4,550,000 تومان
*
BB

7,990,000 تومان
11,510,000 تومان
6,430,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

7,990,000 تومان
11,510,000 تومان
7,120,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

8,030,000 تومان
11,690,000 تومان
7,430,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

8,520,000 تومان
12,560,000 تومان
6,430,000 تومان
4,550,000 تومان
*
BB

8,520,000 تومان
11,690,000 تومان
6,430,000 تومان
4,550,000 تومان
*
BB

8,520,000 تومان
12,560,000 تومان
60,610,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

8,520,000 تومان
12,560,000 تومان
6,430,000 تومان
4,550,000 تومان
*
BB

8,860,000 تومان
13,250,000 تومان
6,430,000 تومان
4,550,000 تومان
*
BB

8,860,000 تومان
13,250,000 تومان
7,300,000 تومان
4,550,000 تومان
*
BB

8,950,000 تومان
13,430,000 تومان
6,430,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

9,040,000 تومان
13,800,000 تومان
7,130,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

9,560,000 تومان
14,650,000 تومان
6,780,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

9,640,000 تومان
14,810,000 تومان
6,730,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

9,730,000 تومان
14,990,000 تومان
7,990,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

9,730,000 تومان
14,990,000 تومان
6,780,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

9,730,000 تومان
14,990,000 تومان
7,990,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

9,940,000 تومان
15,410,000 تومان
6,730,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

10,340,000 تومان
16,210,000 تومان
8,130,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

10,340,000 تومان
16,210,000 تومان
8,130,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

10,540,000 تومان
16,610,000 تومان
7,530,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

10,600,000 تومان
16,730,000 تومان
7,650,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

11,050,000 تومان
16,610,000 تومان
8,130,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

11,150,000 تومان
17,820,000 تومان
7,130,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

11,150,000 تومان
17,820,000 تومان
7,130,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

13,060,000 تومان
20,630,000 تومان
9,540,000 تومان
4,550,000 تومان
BB

13,160,000 تومان
21,840,000 تومان
7,530,000 تومان
4,550,000 تومان
نام هتل GORUR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,980,000 تومان 7,530,000 تومان 5,470,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PRENS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,330,000 تومان 8,280,000 تومان 5,980,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,330,000 تومان 8,280,000 تومان 5,980,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EFES ISTANBURG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,420,000 تومان 8,110,000 تومان 5,810,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل neva flat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,500,000 تومان 8,280,000 تومان 6,150,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fide Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,500,000 تومان 8,630,000 تومان 6,150,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BIROL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,680,000 تومان 7,930,000 تومان - 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,680,000 تومان 8,980,000 تومان 6,330,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,940,000 تومان 9,500,000 تومان 5,980,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ACTUEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,940,000 تومان 9,500,000 تومان 6,150,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل pera life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,020,000 تومان 8,980,000 تومان 5,980,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PERA ROS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,020,000 تومان 9,670,000 تومان 5,630,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ARACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,020,000 تومان 9,670,000 تومان 5,460,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,110,000 تومان 9,850,000 تومان 6,680,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MAXWELL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,110,000 تومان 9,850,000 تومان 6,150,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,120,000 تومان 9,770,000 تومان 5,730,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات *
نام هتل NEW CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,140,000 تومان 8,350,000 تومان 6,830,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,200,000 تومان 10,020,000 تومان 7,020,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,370,000 تومان 10,370,000 تومان 6,330,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BLUEWAY HISTORY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,370,000 تومان 10,370,000 تومان 6,150,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TULIP CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,370,000 تومان 10,370,000 تومان 5,630,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Beyzas Suites

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,460,000 تومان 10,720,000 تومان 5,980,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TULIP PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,550,000 تومان 10,720,000 تومان 5,630,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,650,000 تومان 10,820,000 تومان 6,250,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PEAR CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,720,000 تومان 11,070,000 تومان 6,330,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل city center hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,730,000 تومان 11,090,000 تومان 6,420,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل tango sisli

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,990,000 تومان 11,510,000 تومان 6,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,990,000 تومان 11,510,000 تومان 6,600,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات *
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,990,000 تومان 11,510,000 تومان 6,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل intel hotel istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,990,000 تومان 11,510,000 تومان 7,120,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,030,000 تومان 11,690,000 تومان 7,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TANGO TAKSIM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,520,000 تومان 12,560,000 تومان 6,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات *
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,520,000 تومان 11,690,000 تومان 6,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات *
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,520,000 تومان 12,560,000 تومان 60,610,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,520,000 تومان 12,560,000 تومان 6,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات *
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,860,000 تومان 13,250,000 تومان 6,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات *
نام هتل ADELMAR HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,860,000 تومان 13,250,000 تومان 7,300,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات *
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,950,000 تومان 13,430,000 تومان 6,430,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RIVA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,040,000 تومان 13,800,000 تومان 7,130,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,560,000 تومان 14,650,000 تومان 6,780,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM SQUARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,640,000 تومان 14,810,000 تومان 6,730,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CHER HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,730,000 تومان 14,990,000 تومان 7,990,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GREEN PARK TAKSIM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,730,000 تومان 14,990,000 تومان 6,780,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,730,000 تومان 14,990,000 تومان 7,990,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NIPPON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,940,000 تومان 15,410,000 تومان 6,730,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,340,000 تومان 16,210,000 تومان 8,130,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,340,000 تومان 16,210,000 تومان 8,130,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل OCCIDENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,540,000 تومان 16,610,000 تومان 7,530,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,600,000 تومان 16,730,000 تومان 7,650,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE PRESTIGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,050,000 تومان 16,610,000 تومان 8,130,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,150,000 تومان 17,820,000 تومان 7,130,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,150,000 تومان 17,820,000 تومان 7,130,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,060,000 تومان 20,630,000 تومان 9,540,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RENAISSANCE BOPHOOTUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,160,000 تومان 21,840,000 تومان 7,530,000 تومان 4,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات