تور 4 شب و 5 روز استانبول با پرواز ترک ویژه ۱۸مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

4,985,000 تومان
6,855,000 تومان
BB

5,140,000 تومان
6,180,000 تومان
BB

5,140,000 تومان
6,180,000 تومان
BB

5,395,000 تومان
6,595,000 تومان
BB

5,450,000 تومان
6,695,000 تومان
BB

5,450,000 تومان
6,695,000 تومان
BB

5,560,000 تومان
7,015,000 تومان
BB

5,610,000 تومان
7,115,000 تومان
BB

5,660,000 تومان
7,220,000 تومان
BB

5,660,000 تومان
7,220,000 تومان
BB

5,710,000 تومان
7,325,000 تومان
BB

5,710,000 تومان
7,325,000 تومان
BB

5,765,000 تومان
7,430,000 تومان
BB

5,970,000 تومان
7,845,000 تومان
BB

6,180,000 تومان
8,260,000 تومان
BB

6,180,000 تومان
4,740,000 تومان
BB

6,285,000 تومان
8,470,000 تومان
BB

6,385,000 تومان
8,565,000 تومان
BB

6,440,000 تومان
8,780,000 تومان
BB

6,490,000 تومان
8,885,000 تومان
BB

6,540,000 تومان
8,885,000 تومان
BB

6,580,000 تومان
9,060,000 تومان
BB

6,695,000 تومان
9,295,000 تومان
BB

6,805,000 تومان
9,510,000 تومان
BB

7,265,000 تومان
10,340,000 تومان
BB

7,325,000 تومان
10,545,000 تومان
BB

7,945,000 تومان
11,785,000 تومان
BB

8,935,000 تومان
13,770,000 تومان
BB

9,410,000 تومان
14,620,000 تومان
BB

9,780,000 تومان
15,300,000 تومان
BB

10,980,000 تومان
17,865,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,985,000 تومان 6,855,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل sahinler

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,140,000 تومان 6,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BUYUK PARIS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,140,000 تومان 6,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BIROL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,395,000 تومان 6,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EFES ISTANBURG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,450,000 تومان 6,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fide Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,450,000 تومان 6,695,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NEW CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,560,000 تومان 7,015,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,610,000 تومان 7,115,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ada homs

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,660,000 تومان 7,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ACTUEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,660,000 تومان 7,220,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TERACCE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,710,000 تومان 7,325,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل pera life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,710,000 تومان 7,325,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,765,000 تومان 7,430,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Beyzas Suites

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,970,000 تومان 7,845,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,180,000 تومان 8,260,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,180,000 تومان 4,740,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,285,000 تومان 8,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MONOPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,385,000 تومان 8,565,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل intel hotel istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,440,000 تومان 8,780,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,490,000 تومان 8,885,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,540,000 تومان 8,885,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LION

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,580,000 تومان 9,060,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADELMAR HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,695,000 تومان 9,295,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE PUBLIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,805,000 تومان 9,510,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل city center hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,265,000 تومان 10,340,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,325,000 تومان 10,545,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,945,000 تومان 11,785,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,935,000 تومان 13,770,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM SQUARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 9,410,000 تومان 14,620,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 9,780,000 تومان 15,300,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 10,980,000 تومان 17,865,000 تومان
خدمات BB
توضیحات