تور استانبول (6شب) ویژه 14 و 15 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,730,000 تومان
7,670,000 تومان
5,570,000 تومان
5,200,000 تومان
-
FB

6,050,000 تومان
8,000,000 تومان
5,730,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

6,380,000 تومان
8,810,000 تومان
5,570,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

6,540,000 تومان
9,130,000 تومان
5,730,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

7,190,000 تومان
10,430,000 تومان
5,080,000 تومان
5,200,000 تومان
-
BB

7,630,000 تومان
11,420,000 تومان
5,580,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

7,630,000 تومان
11,420,000 تومان
5,580,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

7,670,000 تومان
11,400,000 تومان
5,730,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,000,000 تومان
11,880,000 تومان
5,890,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,000,000 تومان
12,050,000 تومان
5,890,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,000,000 تومان
12,050,000 تومان
6,210,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,160,000 تومان
12,210,000 تومان
6,380,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,480,000 تومان
12,370,000 تومان
5,730,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,480,000 تومان
13,020,000 تومان
5,730,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,640,000 تومان
13,500,000 تومان
5,890,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,810,000 تومان
12,050,000 تومان
6,380,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

8,970,000 تومان
14,150,000 تومان
6,050,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

9,130,000 تومان
14,310,000 تومان
5,730,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

9,350,000 تومان
14,730,000 تومان
6,090,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

9,350,000 تومان
14,540,000 تومان
6,860,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

9,740,000 تومان
15,110,000 تومان
5,900,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

10,120,000 تومان
16,260,000 تومان
6,090,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

10,310,000 تومان
16,460,000 تومان
6,090,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

10,310,000 تومان
16,460,000 تومان
6,090,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

10,590,000 تومان
15,610,000 تومان
6,540,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

10,890,000 تومان
17,800,000 تومان
6,470,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

11,070,000 تومان
15,930,000 تومان
5,080,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

11,660,000 تومان
19,340,000 تومان
6,090,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

12,810,000 تومان
21,260,000 تومان
6,860,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

14,100,000 تومان
22,470,000 تومان
6,850,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

14,150,000 تومان
24,330,000 تومان
8,010,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

15,690,000 تومان
25,480,000 تومان
7,820,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

17,420,000 تومان
30,860,000 تومان
6,860,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

17,420,000 تومان
28,940,000 تومان
9,540,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

18,180,000 تومان
31,820,000 تومان
6,860,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

24,710,000 تومان
45,450,000 تومان
8,780,000 تومان
5,200,000 تومان
BB

27,780,000 تومان
51,590,000 تومان
10,890,000 تومان
5,200,000 تومان
نام هتل GARDEN TERACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,730,000 تومان 7,670,000 تومان 5,570,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل Fide Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,050,000 تومان 8,000,000 تومان 5,730,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل ACTUAL LIFE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,380,000 تومان 8,810,000 تومان 5,570,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,540,000 تومان 9,130,000 تومان 5,730,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,190,000 تومان 10,430,000 تومان 5,080,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,630,000 تومان 11,420,000 تومان 5,580,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,630,000 تومان 11,420,000 تومان 5,580,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PEAR CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,670,000 تومان 11,400,000 تومان 5,730,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,000,000 تومان 11,880,000 تومان 5,890,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,000,000 تومان 12,050,000 تومان 5,890,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADELMAR HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,000,000 تومان 12,050,000 تومان 6,210,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل intel hotel istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,160,000 تومان 12,210,000 تومان 6,380,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL DE PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,480,000 تومان 12,370,000 تومان 5,730,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,480,000 تومان 13,020,000 تومان 5,730,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CHER HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,640,000 تومان 13,500,000 تومان 5,890,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,810,000 تومان 12,050,000 تومان 6,380,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,970,000 تومان 14,150,000 تومان 6,050,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,130,000 تومان 14,310,000 تومان 5,730,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NIPPON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,350,000 تومان 14,730,000 تومان 6,090,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,350,000 تومان 14,540,000 تومان 6,860,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE CARTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,740,000 تومان 15,110,000 تومان 5,900,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN SISILI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,120,000 تومان 16,260,000 تومان 6,090,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,310,000 تومان 16,460,000 تومان 6,090,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,310,000 تومان 16,460,000 تومان 6,090,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,590,000 تومان 15,610,000 تومان 6,540,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,890,000 تومان 17,800,000 تومان 6,470,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,070,000 تومان 15,930,000 تومان 5,080,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,660,000 تومان 19,340,000 تومان 6,090,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,810,000 تومان 21,260,000 تومان 6,860,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,100,000 تومان 22,470,000 تومان 6,850,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BARCELO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,150,000 تومان 24,330,000 تومان 8,010,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FRASER PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,690,000 تومان 25,480,000 تومان 7,820,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,420,000 تومان 30,860,000 تومان 6,860,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE MARMARA PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,420,000 تومان 28,940,000 تومان 9,540,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,180,000 تومان 31,820,000 تومان 6,860,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,710,000 تومان 45,450,000 تومان 8,780,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 27,780,000 تومان 51,590,000 تومان 10,890,000 تومان 5,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات