آفر تور استانبول ویژه 9 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

3,750,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

3,865,000 تومان
4,725,000 تومان
BB

3,940,000 تومان
4,875,000 تومان
BB

4,125,000 تومان
5,250,000 تومان
BB

4,275,000 تومان
5,550,000 تومان
BB

4,275,000 تومان
5,550,000 تومان
BB

4,350,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

4,475,000 تومان
5,945,000 تومان
BB

4,500,000 تومان
5,995,000 تومان
BB

4,690,000 تومان
6,375,000 تومان
BB

4,950,000 تومان
6,900,000 تومان
BB

5,860,000 تومان
8,720,000 تومان
BB

5,900,000 تومان
8,800,000 تومان
نام هتل BUYUK PARIS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,750,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BIROL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,865,000 تومان 4,725,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EFES CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 3,940,000 تومان 4,875,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,125,000 تومان 5,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,275,000 تومان 5,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NEW CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,275,000 تومان 5,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل pera life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,350,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل city center hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,475,000 تومان 5,945,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM LINE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,500,000 تومان 5,995,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل intel hotel istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,690,000 تومان 6,375,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE PUBLIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 4,950,000 تومان 6,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM SQUARE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,860,000 تومان 8,720,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 5,900,000 تومان 8,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات