تور آنتالیا ویژه 25 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,595,000 تومان
9,765,000 تومان
6,575,000 تومان
ALL

9,275,000 تومان
10,165,000 تومان
6,715,000 تومان
ALL

9,875,000 تومان
11,055,000 تومان
6,995,000 تومان
ALL

10,065,000 تومان
11,875,000 تومان
7,095,000 تومان
ALL

10,465,000 تومان
12,845,000 تومان
7,295,000 تومان
ALL

10,665,000 تومان
12,245,000 تومان
7,395,000 تومان
ALL

11,195,000 تومان
13,035,000 تومان
7,665,000 تومان
UALL

11,655,000 تومان
14,565,000 تومان
7,895,000 تومان
ALL

12,045,000 تومان
15,235,000 تومان
8,095,000 تومان
UALL

12,445,000 تومان
16,415,000 تومان
8,285,000 تومان
ALL

13,635,000 تومان
18,545,000 تومان
8,885,000 تومان
UALL

13,635,000 تومان
19,775,000 تومان
13,635,000 تومان
UALL

14,425,000 تومان
19,275,000 تومان
9,275,000 تومان
-
ALL

14,625,000 تومان
19,615,000 تومان
9,375,000 تومان
UALL

14,825,000 تومان
20,685,000 تومان
9,475,000 تومان
UALL

15,815,000 تومان
21,125,000 تومان
9,975,000 تومان
UALL

16,065,000 تومان
20,345,000 تومان
10,095,000 تومان
UALL

16,595,000 تومان
21,155,000 تومان
10,365,000 تومان
UALL

16,795,000 تومان
26,115,000 تومان
10,465,000 تومان
UALL

17,195,000 تومان
22,045,000 تومان
10,665,000 تومان
UALL

17,195,000 تومان
24,995,000 تومان
10,665,000 تومان
UALL

17,795,000 تومان
22,935,000 تومان
10,965,000 تومان
UALL

17,985,000 تومان
28,485,000 تومان
11,065,000 تومان
UALL

18,975,000 تومان
30,465,000 تومان
11,555,000 تومان
UALL

19,375,000 تومان
21,255,000 تومان
11,755,000 تومان
UALL

23,925,000 تومان
40,365,000 تومان
14,035,000 تومان
نام هتل LARA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,595,000 تومان 9,765,000 تومان 6,575,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hime rose beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,275,000 تومان 10,165,000 تومان 6,715,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RIOS BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,875,000 تومان 11,055,000 تومان 6,995,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARMIR PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,065,000 تومان 11,875,000 تومان 7,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل MONA ROZA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,465,000 تومان 12,845,000 تومان 7,295,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Sports Belek Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,665,000 تومان 12,245,000 تومان 7,395,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,195,000 تومان 13,035,000 تومان 7,665,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Hedef Beach Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,655,000 تومان 14,565,000 تومان 7,895,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Armir resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,045,000 تومان 15,235,000 تومان 8,095,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARMAS SUNRISE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,445,000 تومان 16,415,000 تومان 8,285,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Throne Seagate Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,635,000 تومان 18,545,000 تومان 8,885,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل PERE ART

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,635,000 تومان 19,775,000 تومان 13,635,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,425,000 تومان 19,275,000 تومان 9,275,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات -
نام هتل DAIMA BIZ KEMER HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,625,000 تومان 19,615,000 تومان 9,375,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل AYDIN BEY(queen)

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,825,000 تومان 20,685,000 تومان 9,475,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,815,000 تومان 21,125,000 تومان 9,975,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SHERWOOD SUITES

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,065,000 تومان 20,345,000 تومان 10,095,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,595,000 تومان 21,155,000 تومان 10,365,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,795,000 تومان 26,115,000 تومان 10,465,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,195,000 تومان 22,045,000 تومان 10,665,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,195,000 تومان 24,995,000 تومان 10,665,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,795,000 تومان 22,935,000 تومان 10,965,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,985,000 تومان 28,485,000 تومان 11,065,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CRYSTAL CENTRO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,975,000 تومان 30,465,000 تومان 11,555,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CRYSTAL DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,375,000 تومان 21,255,000 تومان 11,755,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CRYSTAL PRESTIGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,925,000 تومان 40,365,000 تومان 14,035,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات