تور آنتالیا ویژه 12 شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

9,085,000 تومان
9,975,000 تومان
8,450,000 تومان
ALL

9,790,000 تومان
11,270,000 تومان
8,800,000 تومان
ALL

11,405,000 تومان
13,200,000 تومان
9,610,000 تومان
UALL

11,410,000 تومان
13,930,000 تومان
9,615,000 تومان
ALL

11,585,000 تومان
13,470,000 تومان
9,700,000 تومان
UALL

13,105,000 تومان
17,325,000 تومان
10,460,000 تومان
UALL

13,950,000 تومان
18,245,000 تومان
10,880,000 تومان
UALL

15,220,000 تومان
20,770,000 تومان
11,520,000 تومان
UALL

16,280,000 تومان
24,735,000 تومان
12,045,000 تومان
UALL

17,330,000 تومان
24,950,000 تومان
12,575,000 تومان
ALL

17,970,000 تومان
24,060,000 تومان
12,890,000 تومان
UALL

18,390,000 تومان
28,970,000 تومان
13,100,000 تومان
UALL

18,600,000 تومان
26,155,000 تومان
13,210,000 تومان
UALL

19,025,000 تومان
30,235,000 تومان
13,420,000 تومان
UALL

19,450,000 تومان
31,080,000 تومان
13,630,000 تومان
UALL

19,450,000 تومان
31,080,000 تومان
13,630,000 تومان
UALL

21,775,000 تومان
28,755,000 تومان
-
UALL

22,530,000 تومان
33,570,000 تومان
15,170,000 تومان
UALL

23,260,000 تومان
32,520,000 تومان
15,535,000 تومان
ALL

23,680,000 تومان
33,200,000 تومان
15,750,000 تومان
UALL

23,680,000 تومان
39,540,000 تومان
15,750,000 تومان
UALL

23,890,000 تومان
33,535,000 تومان
15,850,000 تومان
UALL

24,100,000 تومان
32,245,000 تومان
15,960,000 تومان
UALL

24,310,000 تومان
34,210,000 تومان
16,065,000 تومان
UALL

26,430,000 تومان
35,735,000 تومان
17,120,000 تومان
UALL

26,850,000 تومان
36,370,000 تومان
17,330,000 تومان
ALL

26,850,000 تومان
40,175,000 تومان
17,330,000 تومان
UALL

27,060,000 تومان
41,500,000 تومان
17,440,000 تومان
UALL

27,060,000 تومان
38,610,000 تومان
17,440,000 تومان
UALL

27,060,000 تومان
41,500,000 تومان
17,440,000 تومان
UALL

27,910,000 تومان
38,600,000 تومان
17,860,000 تومان
UALL

30,235,000 تومان
52,655,000 تومان
19,025,000 تومان
UALL

30,235,000 تومان
41,445,000 تومان
19,025,000 تومان
ALL

30,240,000 تومان
52,655,000 تومان
19,025,000 تومان
UALL

32,040,000 تومان
44,155,000 تومان
19,930,000 تومان
UALL

32,140,000 تومان
46,730,000 تومان
19,980,000 تومان
UALL

32,140,000 تومان
44,300,000 تومان
19,980,000 تومان
UALL

32,350,000 تومان
44,620,000 تومان
20,080,000 تومان
UALL

32,560,000 تومان
44,935,000 تومان
20,190,000 تومان
UALL

33,660,000 تومان
46,580,000 تومان
20,740,000 تومان
UALL

34,250,000 تومان
47,470,000 تومان
-
UALL

34,250,000 تومان
4,747,000 تومان
-
UALL

34,255,000 تومان
47,580,000 تومان
-
UALL

37,430,000 تومان
55,190,000 تومان
22,620,000 تومان
UALL

37,850,000 تومان
52,865,000 تومان
22,830,000 تومان
UALL

38,910,000 تومان
60,670,000 تومان
23,360,000 تومان
UALL

39,540,000 تومان
55,400,000 تومان
-
UALL

40,175,000 تومان
56,355,000 تومان
23,995,000 تومان
UALL

40,300,000 تومان
56,540,000 تومان
24,060,000 تومان
UALL

41,015,000 تومان
57,615,000 تومان
24,415,000 تومان
UALL

41,445,000 تومان
68,350,000 تومان
24,630,000 تومان
UALL

41,870,000 تومان
75,920,000 تومان
24,840,000 تومان
UALL

45,675,000 تومان
72,175,000 تومان
26,745,000 تومان
UALL

46,945,000 تومان
74,330,000 تومان
27,380,000 تومان
UALL

65,770,000 تومان
112,130,000 تومان
36,790,000 تومان
UALL

72,960,000 تومان
125,070,000 تومان
40,390,000 تومان
نام هتل Melodi Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,085,000 تومان 9,975,000 تومان 8,450,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Hime rose beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,790,000 تومان 11,270,000 تومان 8,800,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,405,000 تومان 13,200,000 تومان 9,610,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Sports Belek Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,410,000 تومان 13,930,000 تومان 9,615,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,585,000 تومان 13,470,000 تومان 9,700,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ARMAS SUNRISE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,105,000 تومان 17,325,000 تومان 10,460,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Palmet beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,950,000 تومان 18,245,000 تومان 10,880,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IMPERIAL SUNLAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,220,000 تومان 20,770,000 تومان 11,520,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IMPERIAL TURKIZ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,280,000 تومان 24,735,000 تومان 12,045,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TRANSATLANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,330,000 تومان 24,950,000 تومان 12,575,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,970,000 تومان 24,060,000 تومان 12,890,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LARA FAMILY CLUB

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,390,000 تومان 28,970,000 تومان 13,100,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Wind of Lara Hotel & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,600,000 تومان 26,155,000 تومان 13,210,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,025,000 تومان 30,235,000 تومان 13,420,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Crystal Waterworld Resort & Spa

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,450,000 تومان 31,080,000 تومان 13,630,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,450,000 تومان 31,080,000 تومان 13,630,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل amon hotels

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,775,000 تومان 28,755,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Venezia Palace Deluxe Resort Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,530,000 تومان 33,570,000 تومان 15,170,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,260,000 تومان 32,520,000 تومان 15,535,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل FAME RESIDENCE LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,680,000 تومان 33,200,000 تومان 15,750,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ORANGE COUNTY KEMER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,680,000 تومان 39,540,000 تومان 15,750,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,890,000 تومان 33,535,000 تومان 15,850,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 24,100,000 تومان 32,245,000 تومان 15,960,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SELECTUM FAMILY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 24,310,000 تومان 34,210,000 تومان 16,065,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Adalya Elite Lara

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 26,430,000 تومان 35,735,000 تومان 17,120,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 26,850,000 تومان 36,370,000 تومان 17,330,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 26,850,000 تومان 40,175,000 تومان 17,330,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل NIRVANA COMOPOLITAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 27,060,000 تومان 41,500,000 تومان 17,440,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 27,060,000 تومان 38,610,000 تومان 17,440,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 27,060,000 تومان 41,500,000 تومان 17,440,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 27,910,000 تومان 38,600,000 تومان 17,860,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IC HOTELS SANTAI FAMILY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 30,235,000 تومان 52,655,000 تومان 19,025,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل GRANADA LUXURY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 30,235,000 تومان 41,445,000 تومان 19,025,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IC GREEN PLACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 30,240,000 تومان 52,655,000 تومان 19,025,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN PLACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 32,040,000 تومان 44,155,000 تومان 19,930,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل XANADU RESORT BELEK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 32,140,000 تومان 46,730,000 تومان 19,980,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SUSESI BELEK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 32,140,000 تومان 44,300,000 تومان 19,980,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BARUT KEMER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 32,350,000 تومان 44,620,000 تومان 20,080,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 32,560,000 تومان 44,935,000 تومان 20,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN DIVA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 33,660,000 تومان 46,580,000 تومان 20,740,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Royal Holiday Palace

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 34,250,000 تومان 47,470,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 34,250,000 تومان 4,747,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ROYAL WINGS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 34,255,000 تومان 47,580,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Selectum Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 37,430,000 تومان 55,190,000 تومان 22,620,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC MARDAN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 37,850,000 تومان 52,865,000 تومان 22,830,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Sungate

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 38,910,000 تومان 60,670,000 تومان 23,360,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ROYAL ADAM & EVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 39,540,000 تومان 55,400,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ELA QUALITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 40,175,000 تومان 56,355,000 تومان 23,995,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN BE GRAND

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 40,300,000 تومان 56,540,000 تومان 24,060,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 41,015,000 تومان 57,615,000 تومان 24,415,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل VOYAGE BELEK GOLF & SPA-BELEK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 41,445,000 تومان 68,350,000 تومان 24,630,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل The Land Of Legends Kingdom

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 41,870,000 تومان 75,920,000 تومان 24,840,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Calista Luxury Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 45,675,000 تومان 72,175,000 تومان 26,745,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Rixos Premium Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 46,945,000 تومان 74,330,000 تومان 27,380,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Regnum Carya Golf & Spa Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 65,770,000 تومان 112,130,000 تومان 36,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Maxx Royal Belek Golf Resort

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 72,960,000 تومان 125,070,000 تومان 40,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات