تور دبی ویژه شهریور

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

6,690,000 تومان
7,900,000 تومان
BB

7,300,000 تومان
8,570,000 تومان
BB

7,320,000 تومان
8,640,000 تومان
BB

7,520,000 تومان
9,000,000 تومان
BB

7,640,000 تومان
9,270,000 تومان
BB

7,730,000 تومان
9,390,000 تومان
BB

7,880,000 تومان
9,700,000 تومان
BB

7,950,000 تومان
9,870,000 تومان
BB

8,020,000 تومان
9,960,000 تومان
BB

8,140,000 تومان
10,230,000 تومان
BB

8,240,000 تومان
10,470,000 تومان
BB

8,280,000 تومان
10,540,000 تومان
BB

8,620,000 تومان
11,190,000 تومان
BB

8,960,000 تومان
11,880,000 تومان
BB

9,720,000 تومان
13,440,000 تومان
BB

66,640,000 تومان
7,880,000 تومان
نام هتل Sadaf dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 6,690,000 تومان 7,900,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CENTRL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,300,000 تومان 8,570,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FORTUNE PEARL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,320,000 تومان 8,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avenue

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,520,000 تومان 9,000,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avani deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,640,000 تومان 9,270,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Copthorne Hotel Dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,730,000 تومان 9,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CROWN PLAZA DEIRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,880,000 تومان 9,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METROPOLITAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 7,950,000 تومان 9,870,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Crowne plaza

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,020,000 تومان 9,960,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT PALACE WASL DISTRICT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,140,000 تومان 10,230,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,240,000 تومان 10,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HYATT PLACE JUMEIRAH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,280,000 تومان 10,540,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROSE REYHAN BYROTHANA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,620,000 تومان 11,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 8,960,000 تومان 11,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل JW MARRIOTT MAROUIS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 9,720,000 تومان 13,440,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Landmark Summit Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته 66,640,000 تومان 7,880,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط