تور استانبول (3شب) ویژه مرداد ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,490,000 تومان
5,300,000 تومان
4,475,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

4,550,000 تومان
5,300,000 تومان
4,550,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

4,690,000 تومان
5,450,000 تومان
4,550,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

4,890,000 تومان
5,990,000 تومان
4,325,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,000,000 تومان
6,275,000 تومان
4,775,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,150,000 تومان
6,875,000 تومان
4,625,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,300,000 تومان
6,800,000 تومان
4,625,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,530,000 تومان
7,250,000 تومان
4,700,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,750,000 تومان
7,700,000 تومان
5,300,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,750,000 تومان
7,700,000 تومان
5,300,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,900,000 تومان
7,925,000 تومان
5,000,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,990,000 تومان
8,090,000 تومان
5,375,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

6,050,000 تومان
8,300,000 تومان
5,600,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

6,750,000 تومان
8,750,000 تومان
5,675,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

6,790,000 تومان
9,740,000 تومان
5,690,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,050,000 تومان
9,450,000 تومان
5,375,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,940,000 تومان
11,990,000 تومان
6,590,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

9,290,000 تومان
4,790,000 تومان
6,590,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

10,390,000 تومان
16,940,000 تومان
5,240,000 تومان
3,800,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,490,000 تومان 5,300,000 تومان 4,475,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,550,000 تومان 5,300,000 تومان 4,550,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل neva flat

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,690,000 تومان 5,450,000 تومان 4,550,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل montangna hera hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,890,000 تومان 5,990,000 تومان 4,325,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,000,000 تومان 6,275,000 تومان 4,775,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,150,000 تومان 6,875,000 تومان 4,625,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,300,000 تومان 6,800,000 تومان 4,625,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,530,000 تومان 7,250,000 تومان 4,700,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM LOUNGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,750,000 تومان 7,700,000 تومان 5,300,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل intel hotel istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,750,000 تومان 7,700,000 تومان 5,300,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL DE PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,900,000 تومان 7,925,000 تومان 5,000,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,990,000 تومان 8,090,000 تومان 5,375,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NOVA PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,050,000 تومان 8,300,000 تومان 5,600,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,750,000 تومان 8,750,000 تومان 5,675,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,790,000 تومان 9,740,000 تومان 5,690,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,050,000 تومان 9,450,000 تومان 5,375,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,940,000 تومان 11,990,000 تومان 6,590,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,290,000 تومان 4,790,000 تومان 6,590,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,390,000 تومان 16,940,000 تومان 5,240,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات