تور بلغارستان(وارنا) ویژه 22 مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

18,990,000 تومان
21,990,000 تومان
14,890,000 تومان
10,390,000 تومان
BB

19,290,000 تومان
22,790,000 تومان
14,990,000 تومان
10,390,000 تومان
HB

21,290,000 تومان
24,790,000 تومان
15,990,000 تومان
11,190,000 تومان
HB

21,490,000 تومان
26,990,000 تومان
14,390,000 تومان
10,390,000 تومان
ALL

22,490,000 تومان
25,190,000 تومان
16,590,000 تومان
11,990,000 تومان
BB

22,890,000 تومان
30,290,000 تومان
16,690,000 تومان
10,390,000 تومان
UALL

23,190,000 تومان
28,890,000 تومان
16,790,000 تومان
11,990,000 تومان
BB

23,390,000 تومان
28,690,000 تومان
16,990,000 تومان
10,390,000 تومان
ALL

23,990,000 تومان
29,990,000 تومان
17,290,000 تومان
10,390,000 تومان
UALL

24,790,000 تومان
29,390,000 تومان
17,790,000 تومان
10,390,000 تومان
park view
UALL

24,990,000 تومان
29,890,000 تومان
17,990,000 تومان
10,390,000 تومان
sea view
UALL

26,190,000 تومان
34,890,000 تومان
18,390,000 تومان
10,390,000 تومان
BB

26,390,000 تومان
34,190,000 تومان
18,490,000 تومان
10,390,000 تومان
ALL

26,890,000 تومان
30,290,000 تومان
16,690,000 تومان
10,390,000 تومان
BB

28,690,000 تومان
42,290,000 تومان
19,590,000 تومان
10,390,000 تومان
park view
UALL

28,890,000 تومان
37,290,000 تومان
19,890,000 تومان
10,390,000 تومان
HB

29,190,000 تومان
36,990,000 تومان
19,890,000 تومان
11,790,000 تومان
UALL

29,890,000 تومان
42,095,000 تومان
20,190,000 تومان
10,390,000 تومان
std
BB

31,190,000 تومان
47,190,000 تومان
20,890,000 تومان
10,390,000 تومان
sea view
UALL

31,990,000 تومان
42,590,000 تومان
20,390,000 تومان
10,390,000 تومان
UALL

31,990,000 تومان
43,990,000 تومان
21,190,000 تومان
10,390,000 تومان
lux room
ALL

32,190,000 تومان
42,590,000 تومان
21,390,000 تومان
10,390,000 تومان
park view
UALL

32,990,000 تومان
43,590,000 تومان
21,890,000 تومان
10,390,000 تومان
ALL

33,290,000 تومان
43,690,000 تومان
21,890,000 تومان
10,390,000 تومان
SEA VIEW
HB

33,590,000 تومان
49,490,000 تومان
22,990,000 تومان
12,690,000 تومان
park view
HB

33,590,000 تومان
49,490,000 تومان
22,990,000 تومان
12,690,000 تومان
sea view
FB

34,190,000 تومان
47,890,000 تومان
24,990,000 تومان
15,890,000 تومان
park view
FB

36,790,000 تومان
52,690,000 تومان
26,590,000 تومان
15,890,000 تومان
sea view
ALL

40,290,000 تومان
50,690,000 تومان
25,390,000 تومان
10,390,000 تومان
LEVEL ROOM
ALL

45,990,000 تومان
-
28,290,000 تومان
10,390,000 تومان
LEVEL JUNIOR SUIT
نام هتل PERLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,990,000 تومان 21,990,000 تومان 14,890,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BONITA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,290,000 تومان 22,790,000 تومان 14,990,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BONITA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 21,290,000 تومان 24,790,000 تومان 15,990,000 تومان 11,190,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل PALMA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 21,490,000 تومان 26,990,000 تومان 14,390,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل PERLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 22,490,000 تومان 25,190,000 تومان 16,590,000 تومان 11,990,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LILIA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 22,890,000 تومان 30,290,000 تومان 16,690,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل APOLLO SPA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 23,190,000 تومان 28,890,000 تومان 16,790,000 تومان 11,990,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل APOLLO SPA RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 23,390,000 تومان 28,690,000 تومان 16,990,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ROYAL HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 23,990,000 تومان 29,990,000 تومان 17,290,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل HELIOS SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,790,000 تومان 29,390,000 تومان 17,790,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات park view
نام هتل HELIOS SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,990,000 تومان 29,890,000 تومان 17,990,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات sea view
نام هتل Atlas Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 26,190,000 تومان 34,890,000 تومان 18,390,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 26,390,000 تومان 34,190,000 تومان 18,490,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LILIA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 26,890,000 تومان 30,290,000 تومان 16,690,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل International Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 28,690,000 تومان 42,290,000 تومان 19,590,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات park view
نام هتل KALIAKRA PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 28,890,000 تومان 37,290,000 تومان 19,890,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Admiral Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 29,190,000 تومان 36,990,000 تومان 19,890,000 تومان 11,790,000 تومان
خدمات HB
توضیحات
نام هتل ASTERA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 29,890,000 تومان 42,095,000 تومان 20,190,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات std
نام هتل International Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 31,190,000 تومان 47,190,000 تومان 20,890,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات sea view
نام هتل Azalia Hotel Balneo & SPA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 31,990,000 تومان 42,590,000 تومان 20,390,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ASTERA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 31,990,000 تومان 43,990,000 تومان 21,190,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات lux room
نام هتل MELIA GRAND HERMITAGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 32,190,000 تومان 42,590,000 تومان 21,390,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات park view
نام هتل ASTOR GARDEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 32,990,000 تومان 43,590,000 تومان 21,890,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل MELIA GRAND HERMITAGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 33,290,000 تومان 43,690,000 تومان 21,890,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات SEA VIEW
نام هتل International Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 33,590,000 تومان 49,490,000 تومان 22,990,000 تومان 12,690,000 تومان
خدمات HB
توضیحات park view
نام هتل International Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 33,590,000 تومان 49,490,000 تومان 22,990,000 تومان 12,690,000 تومان
خدمات HB
توضیحات sea view
نام هتل International Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 34,190,000 تومان 47,890,000 تومان 24,990,000 تومان 15,890,000 تومان
خدمات FB
توضیحات park view
نام هتل International Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 36,790,000 تومان 52,690,000 تومان 26,590,000 تومان 15,890,000 تومان
خدمات FB
توضیحات sea view
نام هتل MELIA GRAND HERMITAGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 40,290,000 تومان 50,690,000 تومان 25,390,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LEVEL ROOM
نام هتل MELIA GRAND HERMITAGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 45,990,000 تومان - 28,290,000 تومان 10,390,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات LEVEL JUNIOR SUIT

تورهای مرتبط