تور استانبول (3شب) ویژه عید غدیر خم

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

6,450,000 تومان
7,175,000 تومان
6,350,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

6,490,000 تومان
7,250,000 تومان
6,350,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

6,500,000 تومان
8,975,000 تومان
7,590,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

6,590,000 تومان
7,775,000 تومان
6,125,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

6,690,000 تومان
7,850,000 تومان
6,500,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

6,800,000 تومان
7,775,000 تومان
6,575,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

6,890,000 تومان
8,000,000 تومان
6,425,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

6,950,000 تومان
8,600,000 تومان
6,425,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

7,100,000 تومان
8,600,000 تومان
6,575,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

7,390,000 تومان
9,750,000 تومان
6,800,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

7,400,000 تومان
8,600,000 تومان
6,800,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

7,490,000 تومان
9,890,000 تومان
7,175,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

7,490,000 تومان
10,280,000 تومان
7,990,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

8,250,000 تومان
10,550,000 تومان
7,175,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

10,190,000 تومان
13,880,000 تومان
8,390,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

10,890,000 تومان
15,230,000 تومان
8,840,000 تومان
5,700,000 تومان
BB

12,290,000 تومان
18,740,000 تومان
7,040,000 تومان
5,700,000 تومان
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,450,000 تومان 7,175,000 تومان 6,350,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fide Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,490,000 تومان 7,250,000 تومان 6,350,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,500,000 تومان 8,975,000 تومان 7,590,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,590,000 تومان 7,775,000 تومان 6,125,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,690,000 تومان 7,850,000 تومان 6,500,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل montangna hera hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,800,000 تومان 7,775,000 تومان 6,575,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل park by clover

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,890,000 تومان 8,000,000 تومان 6,425,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,950,000 تومان 8,600,000 تومان 6,425,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,100,000 تومان 8,600,000 تومان 6,575,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Biancho

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,390,000 تومان 9,750,000 تومان 6,800,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM LOUNGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,400,000 تومان 8,600,000 تومان 6,800,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,490,000 تومان 9,890,000 تومان 7,175,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,490,000 تومان 10,280,000 تومان 7,990,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,250,000 تومان 10,550,000 تومان 7,175,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,190,000 تومان 13,880,000 تومان 8,390,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,890,000 تومان 15,230,000 تومان 8,840,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,290,000 تومان 18,740,000 تومان 7,040,000 تومان 5,700,000 تومان
خدمات BB
توضیحات