تور استانبول (6شب) ویژه مرداد ماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,820,000 تومان
6,200,000 تومان
4,820,000 تومان
4,500,000 تومان
-
BB

4,820,000 تومان
6,200,000 تومان
4,820,000 تومان
4,500,000 تومان
-
FB

5,180,000 تومان
7,020,000 تومان
5,180,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

5,640,000 تومان
7,940,000 تومان
4,720,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

5,790,000 تومان
8,100,000 تومان
5,180,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

6,420,000 تومان
9,310,000 تومان
5,330,000 تومان
4,500,000 تومان
-
BB

6,710,000 تومان
10,090,000 تومان
5,180,000 تومان
4,500,000 تومان
-
BB

6,710,000 تومان
9,630,000 تومان
5,640,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

6,870,000 تومان
10,250,000 تومان
5,180,000 تومان
4,500,000 تومان
-
BB

6,970,000 تومان
10,500,000 تومان
4,510,000 تومان
4,500,000 تومان
-
BB

7,020,000 تومان
10,710,000 تومان
5,020,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

7,020,000 تومان
10,710,000 تومان
5,180,000 تومان
4,500,000 تومان
UALL

7,480,000 تومان
11,170,000 تومان
5,180,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

8,050,000 تومان
12,580,000 تومان
5,510,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

8,710,000 تومان
13,780,000 تومان
5,490,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

8,770,000 تومان
14,030,000 تومان
5,510,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

8,950,000 تومان
14,390,000 تومان
5,510,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

9,020,000 تومان
14,700,000 تومان
5,180,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

9,330,000 تومان
13,630,000 تومان
5,950,000 تومان
4,500,000 تومان
-
BB

10,040,000 تومان
16,740,000 تومان
6,050,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

10,580,000 تومان
17,650,000 تومان
5,510,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

12,390,000 تومان
20,190,000 تومان
7,140,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

12,760,000 تومان
20,190,000 تومان
6,420,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

16,200,000 تومان
28,880,000 تومان
6,230,000 تومان
4,500,000 تومان
BB

26,170,000 تومان
48,820,000 تومان
10,040,000 تومان
4,500,000 تومان
نام هتل GARDEN TERACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,820,000 تومان 6,200,000 تومان 4,820,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل MALOCK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 4,820,000 تومان 6,200,000 تومان 4,820,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل Fide Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,180,000 تومان 7,020,000 تومان 5,180,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل ACTUAL LIFE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,640,000 تومان 7,940,000 تومان 4,720,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HILARIUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,790,000 تومان 8,100,000 تومان 5,180,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل city center hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,420,000 تومان 9,310,000 تومان 5,330,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,710,000 تومان 10,090,000 تومان 5,180,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,710,000 تومان 9,630,000 تومان 5,640,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,870,000 تومان 10,250,000 تومان 5,180,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,970,000 تومان 10,500,000 تومان 4,510,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,020,000 تومان 10,710,000 تومان 5,020,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,020,000 تومان 10,710,000 تومان 5,180,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL DE PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,480,000 تومان 11,170,000 تومان 5,180,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Mercure

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,050,000 تومان 12,580,000 تومان 5,510,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,710,000 تومان 13,780,000 تومان 5,490,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NIPPON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,770,000 تومان 14,030,000 تومان 5,510,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,950,000 تومان 14,390,000 تومان 5,510,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,020,000 تومان 14,700,000 تومان 5,180,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,330,000 تومان 13,630,000 تومان 5,950,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل SHERATON CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,040,000 تومان 16,740,000 تومان 6,050,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,580,000 تومان 17,650,000 تومان 5,510,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,390,000 تومان 20,190,000 تومان 7,140,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,760,000 تومان 20,190,000 تومان 6,420,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,200,000 تومان 28,880,000 تومان 6,230,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 26,170,000 تومان 48,820,000 تومان 10,040,000 تومان 4,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات