تور استانبول (3شب) ویژه مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,900,000 تومان
5,080,000 تومان
3,900,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

5,130,000 تومان
6,830,000 تومان
4,470,000 تومان
3,800,000 تومان
FB

5,930,000 تومان
8,160,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

6,120,000 تومان
8,900,000 تومان
5,380,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

6,300,000 تومان
8,340,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

6,490,000 تومان
9,640,000 تومان
4,820,000 تومان
3,800,000 تومان
-
BB

6,490,000 تومان
9,460,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,420,000 تومان
11,130,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,600,000 تومان
11,870,000 تومان
6,300,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,790,000 تومان
12,050,000 تومان
6,300,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,790,000 تومان
12,240,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,790,000 تومان
12,050,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,970,000 تومان
12,420,000 تومان
5,750,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,970,000 تومان
12,420,000 تومان
6,120,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

7,970,000 تومان
12,420,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

8,160,000 تومان
12,800,000 تومان
5,750,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

8,160,000 تومان
12,980,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

8,160,000 تومان
11,310,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

8,340,000 تومان
13,170,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

8,900,000 تومان
14,460,000 تومان
5,560,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

8,900,000 تومان
14,460,000 تومان
5,750,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

9,090,000 تومان
14,650,000 تومان
5,930,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

9,730,000 تومان
15,900,000 تومان
5,980,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

9,730,000 تومان
15,680,000 تومان
6,860,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

9,830,000 تومان
17,250,000 تومان
7,230,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

10,170,000 تومان
16,340,000 تومان
5,760,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

10,170,000 تومان
16,790,000 تومان
6,860,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

10,390,000 تومان
17,450,000 تومان
5,980,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

10,610,000 تومان
17,670,000 تومان
5,980,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

11,130,000 تومان
16,880,000 تومان
6,490,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

11,490,000 تومان
19,430,000 تومان
6,420,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

11,490,000 تومان
19,430,000 تومان
5,980,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

13,700,000 تومان
23,400,000 تومان
6,860,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

14,140,000 تومان
24,500,000 تومان
7,970,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

15,240,000 تومان
26,930,000 تومان
8,190,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

16,120,000 تومان
28,910,000 تومان
8,190,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

17,010,000 تومان
28,250,000 تومان
7,970,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

18,990,000 تومان
34,430,000 تومان
6,860,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

18,990,000 تومان
32,220,000 تومان
9,950,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

19,870,000 تومان
35,530,000 تومان
6,860,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

27,370,000 تومان
51,180,000 تومان
9,070,000 تومان
3,800,000 تومان
BB

30,900,000 تومان
58,240,000 تومان
11,490,000 تومان
3,800,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 3,900,000 تومان 5,080,000 تومان 3,900,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل city center hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,130,000 تومان 6,830,000 تومان 4,470,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Fide Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,930,000 تومان 8,160,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,120,000 تومان 8,900,000 تومان 5,380,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ATIK PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,300,000 تومان 8,340,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,490,000 تومان 9,640,000 تومان 4,820,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات -
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,490,000 تومان 9,460,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SURMELI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,420,000 تومان 11,130,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,600,000 تومان 11,870,000 تومان 6,300,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل intel hotel istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,790,000 تومان 12,050,000 تومان 6,300,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Taxim Express

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,790,000 تومان 12,240,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PEAR CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,790,000 تومان 12,050,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,970,000 تومان 12,420,000 تومان 5,750,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ADELMAR HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,970,000 تومان 12,420,000 تومان 6,120,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,970,000 تومان 12,420,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,160,000 تومان 12,800,000 تومان 5,750,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Dedeman

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,160,000 تومان 12,980,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TAKSIM LOUNGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,160,000 تومان 11,310,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HOTEL DE PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,340,000 تومان 13,170,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,900,000 تومان 14,460,000 تومان 5,560,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CHER HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,900,000 تومان 14,460,000 تومان 5,750,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,090,000 تومان 14,650,000 تومان 5,930,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NIPPON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,730,000 تومان 15,900,000 تومان 5,980,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Mercure Bomonti

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,730,000 تومان 15,680,000 تومان 6,860,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,830,000 تومان 17,250,000 تومان 7,230,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE CARTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,170,000 تومان 16,340,000 تومان 5,760,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل OCCIDENTAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,170,000 تومان 16,790,000 تومان 6,860,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,390,000 تومان 17,450,000 تومان 5,980,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN SISILI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,610,000 تومان 17,670,000 تومان 5,980,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,130,000 تومان 16,880,000 تومان 6,490,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,490,000 تومان 19,430,000 تومان 6,420,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,490,000 تومان 19,430,000 تومان 5,980,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,700,000 تومان 23,400,000 تومان 6,860,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,140,000 تومان 24,500,000 تومان 7,970,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل BARCELO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,240,000 تومان 26,930,000 تومان 8,190,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,120,000 تومان 28,910,000 تومان 8,190,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل FRASER PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,010,000 تومان 28,250,000 تومان 7,970,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,990,000 تومان 34,430,000 تومان 6,860,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE MARMARA PERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,990,000 تومان 32,220,000 تومان 9,950,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,870,000 تومان 35,530,000 تومان 6,860,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 27,370,000 تومان 51,180,000 تومان 9,070,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 30,900,000 تومان 58,240,000 تومان 11,490,000 تومان 3,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات