تور استانبول (7شب) ویژه تیر و مرداد

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

5,920,000 تومان
7,560,000 تومان
5,920,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

5,920,000 تومان
7,560,000 تومان
5,920,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

6,730,000 تومان
9,100,000 تومان
6,370,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

7,910,000 تومان
11,330,000 تومان
6,630,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

8,190,000 تومان
11,650,000 تومان
6,910,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

8,290,000 تومان
12,290,000 تومان
6,480,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

8,470,000 تومان
12,470,000 تومان
6,470,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

8,470,000 تومان
12,660,000 تومان
5,560,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

8,550,000 تومان
12,920,000 تومان
6,190,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

8,550,000 تومان
12,920,000 تومان
6,370,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

10,550,000 تومان
16,560,000 تومان
6,730,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

10,800,000 تومان
17,210,000 تومان
6,750,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

11,230,000 تومان
18,060,000 تومان
6,930,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

11,230,000 تومان
17,850,000 تومان
6,750,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

11,380,000 تومان
16,480,000 تومان
7,380,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

11,660,000 تومان
189,200,000 تومان
6,750,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

12,720,000 تومان
21,050,000 تومان
6,750,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

14,860,000 تومان
24,040,000 تومان
8,670,000 تومان
5,600,000 تومان
BB

15,290,000 تومان
24,040,000 تومان
7,810,000 تومان
5,600,000 تومان
نام هتل GARDEN TERACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,920,000 تومان 7,560,000 تومان 5,920,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MALOCK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 5,920,000 تومان 7,560,000 تومان 5,920,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND UNAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 6,730,000 تومان 9,100,000 تومان 6,370,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل city center hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,910,000 تومان 11,330,000 تومان 6,630,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HALIC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,190,000 تومان 11,650,000 تومان 6,910,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DORA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,290,000 تومان 12,290,000 تومان 6,480,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Feronya Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,470,000 تومان 12,470,000 تومان 6,470,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CARTOON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,470,000 تومان 12,660,000 تومان 5,560,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل PALAZZO DONIZETTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,550,000 تومان 12,920,000 تومان 6,190,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND STAR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,550,000 تومان 12,920,000 تومان 6,370,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENTRAL PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,550,000 تومان 16,560,000 تومان 6,730,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,800,000 تومان 17,210,000 تومان 6,750,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HOLIDAY INN SISILI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,230,000 تومان 18,060,000 تومان 6,930,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,230,000 تومان 17,850,000 تومان 6,750,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,380,000 تومان 16,480,000 تومان 7,380,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,660,000 تومان 189,200,000 تومان 6,750,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,720,000 تومان 21,050,000 تومان 6,750,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ELITE WORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,860,000 تومان 24,040,000 تومان 8,670,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل point taksim

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,290,000 تومان 24,040,000 تومان 7,810,000 تومان 5,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات