تور ارمنستان(3شب) ویژه مهر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

7,830,000 تومان
8,550,000 تومان
7,200,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

8,250,000 تومان
922,000 تومان
7,540,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

8,460,000 تومان
9,460,000 تومان
7,550,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

8,990,000 تومان
10,470,000 تومان
-
6,600,000 تومان
BB

8,990,000 تومان
10,790,000 تومان
7,700,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

8,990,000 تومان
10,880,000 تومان
8,720,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

9,150,000 تومان
10,880,000 تومان
7,790,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

9,220,000 تومان
11,380,000 تومان
7,880,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

10,470,000 تومان
12,970,000 تومان
9,220,000 تومان
6,600,000 تومان
BB

11,720,000 تومان
15,890,000 تومان
9,250,000 تومان
6,600,000 تومان
نام هتل BAXOS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,830,000 تومان 8,550,000 تومان 7,200,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,250,000 تومان 922,000 تومان 7,540,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,460,000 تومان 9,460,000 تومان 7,550,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ibis

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,990,000 تومان 10,470,000 تومان - 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Holiday Inn Express Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,990,000 تومان 10,790,000 تومان 7,700,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AQUATEC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,990,000 تومان 10,880,000 تومان 8,720,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hrazdan Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,150,000 تومان 10,880,000 تومان 7,790,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ararat Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,220,000 تومان 11,380,000 تومان 7,880,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Ramada

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,470,000 تومان 12,970,000 تومان 9,220,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NATIONAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,720,000 تومان 15,890,000 تومان 9,250,000 تومان 6,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط