تور مشهد ویژه 26 تیر 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,625,000 تومان
1,625,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,790,000 تومان
1,780,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,795,000 تومان
1,785,000 تومان
1,290,000 تومان
FB

1,805,000 تومان
1,795,000 تومان
1,290,000 تومان
FB

1,840,000 تومان
1,830,000 تومان
1,290,000 تومان
FB

1,855,000 تومان
1,845,000 تومان
1,290,000 تومان
FB

1,900,000 تومان
1,890,000 تومان
1,290,000 تومان
BB

1,905,000 تومان
1,895,000 تومان
1,290,000 تومان
نام هتل هتل معین

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,625,000 تومان 1,625,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل اپارتمان انقلاب

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,790,000 تومان 1,780,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پر ستاره

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,795,000 تومان 1,785,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل مهاجر

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,805,000 تومان 1,795,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هتل همراز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,840,000 تومان 1,830,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هتل آفریقا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,855,000 تومان 1,845,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هتل مرات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,900,000 تومان 1,890,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات FB
توضیحات
نام هتل هتل سهند

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,905,000 تومان 1,895,000 تومان 1,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط