تور کیش ویژه 10 و 11 و 12 و 13 تیرماه

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,650,000 تومان
1,940,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,660,000 تومان
1,910,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,675,000 تومان
2,255,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,680,000 تومان
1,990,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,700,000 تومان
2,045,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,730,000 تومان
2,060,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,800,000 تومان
2,190,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,925,000 تومان
2,225,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,930,000 تومان
2,470,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,000,000 تومان
2,465,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,005,000 تومان
2,305,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,045,000 تومان
2,405,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,125,000 تومان
2,645,000 تومان
1,500,000 تومان
BB

2,125,000 تومان
2,605,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,195,000 تومان
2,745,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,275,000 تومان
2,925,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,345,000 تومان
3,075,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,595,000 تومان
3,075,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

2,605,000 تومان
3,545,000 تومان
1,500,000 تومان
BB

2,885,000 تومان
3,965,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

3,015,000 تومان
4,355,000 تومان
1,500,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,650,000 تومان 1,940,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,660,000 تومان 1,910,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,675,000 تومان 2,255,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,680,000 تومان 1,990,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,700,000 تومان 2,045,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لوتوس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,730,000 تومان 2,060,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گرند کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,800,000 تومان 2,190,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,925,000 تومان 2,225,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,930,000 تومان 2,470,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,000,000 تومان 2,465,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,005,000 تومان 2,305,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,045,000 تومان 2,405,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آریان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,125,000 تومان 2,645,000 تومان 1,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,125,000 تومان 2,605,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,195,000 تومان 2,745,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل فلامینگو

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,275,000 تومان 2,925,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل لیلیوم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,345,000 تومان 3,075,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,595,000 تومان 3,075,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,605,000 تومان 3,545,000 تومان 1,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,885,000 تومان 3,965,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل شایان کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,015,000 تومان 4,355,000 تومان 1,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط