تور بدروم ویژه 17 تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

9,990,000 تومان
14,290,000 تومان
9,090,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

10,990,000 تومان
15,690,000 تومان
9,690,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

12,590,000 تومان
15,490,000 تومان
9,590,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

13,990,000 تومان
19,590,000 تومان
10,990,000 تومان
6,590,000 تومان
CLB
ALL

14,790,000 تومان
18,790,000 تومان
10,690,000 تومان
6,590,000 تومان
ROH
UALL

14,990,000 تومان
21,590,000 تومان
11,790,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

15,090,000 تومان
19,290,000 تومان
10,890,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

15,590,000 تومان
19,990,000 تومان
11,090,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

15,890,000 تومان
20,490,000 تومان
11,290,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

16,390,000 تومان
21,190,000 تومان
11,490,000 تومان
6,590,000 تومان
STD LV
UALL

16,890,000 تومان
21,890,000 تومان
11,790,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

16,990,000 تومان
22,190,000 تومان
11,790,000 تومان
6,590,000 تومان
STD SV
UALL

17,190,000 تومان
22,390,000 تومان
11,890,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

17,990,000 تومان
24,990,000 تومان
12,790,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

18,090,000 تومان
29,590,000 تومان
12,390,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

18,290,000 تومان
29,990,000 تومان
12,390,000 تومان
6,590,000 تومان
ECO
UALL

19,690,000 تومان
26,190,000 تومان
13,190,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

20,190,000 تومان
26,990,000 تومان
-
6,590,000 تومان
STD
UALL

20,190,000 تومان
33,790,000 تومان
13,490,000 تومان
6,590,000 تومان
ANEX
UALL

20,990,000 تومان
28,090,000 تومان
-
6,590,000 تومان
CAKUZI ROOM
UALL

21,690,000 تومان
32,390,000 تومان
14,690,000 تومان
6,590,000 تومان
MYNDOS
UALL

24,490,000 تومان
33,390,000 تومان
15,590,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

25,190,000 تومان
34,390,000 تومان
15,290,000 تومان
6,590,000 تومان
MAIN
UALL

27,990,000 تومان
38,690,000 تومان
19,590,000 تومان
6,590,000 تومان
STUDIO
UALL

28,990,000 تومان
40,190,000 تومان
16,990,000 تومان
6,590,000 تومان
DLC G
UALL

32,390,000 تومان
45,290,000 تومان
19,590,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

37,190,000 تومان
52,490,000 تومان
19,990,000 تومان
6,590,000 تومان
COURY
UALL

39,090,000 تومان
55,290,000 تومان
23,090,000 تومان
6,590,000 تومان
SUP SV
UALL

42,490,000 تومان
60,490,000 تومان
31,690,000 تومان
6,590,000 تومان
LV
UALL

46,190,000 تومان
65,890,000 تومان
34,190,000 تومان
6,590,000 تومان
SV
نام هتل bitez

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,990,000 تومان 14,290,000 تومان 9,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل verde holiday village

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,990,000 تومان 15,690,000 تومان 9,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل sky life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,590,000 تومان 15,490,000 تومان 9,590,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,990,000 تومان 19,590,000 تومان 10,990,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLB
نام هتل Bodrom Bay

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,790,000 تومان 18,790,000 تومان 10,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ROH
نام هتل AZUR BY YELKEN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,990,000 تومان 21,590,000 تومان 11,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل mandarina resort hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,090,000 تومان 19,290,000 تومان 10,890,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل Sundance

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,590,000 تومان 19,990,000 تومان 11,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,890,000 تومان 20,490,000 تومان 11,290,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل Royal Asarlik

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,390,000 تومان 21,190,000 تومان 11,490,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD LV
نام هتل DIAMOND OF BODRUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,890,000 تومان 21,890,000 تومان 11,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Royal Asarlik

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,990,000 تومان 22,190,000 تومان 11,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD SV
نام هتل kadikale

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,190,000 تومان 22,390,000 تومان 11,890,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل duja bodrum hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,990,000 تومان 24,990,000 تومان 12,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل KAIRABA IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,090,000 تومان 29,590,000 تومان 12,390,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Kairaba Bodrum Prince

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,290,000 تومان 29,990,000 تومان 12,390,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ECO
نام هتل salmakis resort hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,690,000 تومان 26,190,000 تومان 13,190,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل THOR EXCLUSIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 20,190,000 تومان 26,990,000 تومان - 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل labranda Tmt

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 20,190,000 تومان 33,790,000 تومان 13,490,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ANEX
نام هتل THOR EXCLUSIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 20,990,000 تومان 28,090,000 تومان - 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات CAKUZI ROOM
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 21,690,000 تومان 32,390,000 تومان 14,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MYNDOS
نام هتل Lablanch islansd

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,490,000 تومان 33,390,000 تومان 15,590,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 25,190,000 تومان 34,390,000 تومان 15,290,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MAIN
نام هتل BE PREMIUM HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 27,990,000 تومان 38,690,000 تومان 19,590,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STUDIO
نام هتل Baia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 28,990,000 تومان 40,190,000 تومان 16,990,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات DLC G
نام هتل kefaluka

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 32,390,000 تومان 45,290,000 تومان 19,590,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل XANADU

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 37,190,000 تومان 52,490,000 تومان 19,990,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات COURY
نام هتل titanic delux hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 39,090,000 تومان 55,290,000 تومان 23,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SUP SV
نام هتل VOGUE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 42,490,000 تومان 60,490,000 تومان 31,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات LV
نام هتل VOGUE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 46,190,000 تومان 65,890,000 تومان 34,190,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SV

تورهای مرتبط