تور کیش ویژه 10 و 12 و 13 تیرماه 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,490,000 تومان
1,680,000 تومان
1,550,000 تومان
BB

1,520,000 تومان
1,730,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,580,000 تومان
1,800,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,590,000 تومان
1,810,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,590,000 تومان
1,800,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,590,000 تومان
1,810,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,690,000 تومان
2,000,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,820,000 تومان
2,130,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,850,000 تومان
2,680,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,980,000 تومان
2,240,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

4,580,000 تومان
4,830,000 تومان
1,450,000 تومان
نام هتل هتل ستاره طلایی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,490,000 تومان 1,680,000 تومان 1,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,520,000 تومان 1,730,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,580,000 تومان 1,800,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 1,810,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارسیان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 1,800,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,590,000 تومان 1,810,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل گامبرون کیش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,690,000 تومان 2,000,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Eram4

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,820,000 تومان 2,130,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,850,000 تومان 2,680,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرامیس پالاس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,980,000 تومان 2,240,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,580,000 تومان 4,830,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات