تور ارمنستان ویژه تابستان 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

7,150,000 تومان
7,630,000 تومان
6,550,000 تومان
6,890,000 تومان
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

7,630,000 تومان
8,200,000 تومان
6,950,000 تومان
7,490,000 تومان
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

7,690,000 تومان
8,690,000 تومان
6,950,000 تومان
7,450,000 تومان
13 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

7,890,000 تومان
8,690,000 تومان
7,150,000 تومان
7,650,000 تومان
15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

8,050,000 تومان
9,550,000 تومان
-
-
13دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

8,120,000 تومان
9,550,000 تومان
6,950,000 تومان
7,990,000 تومان
15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

8,160,000 تومان
9,990,000 تومان
7,150,000 تومان
8,050,000 تومان
15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

8,250,000 تومان
9,390,000 تومان
7,150,000 تومان
8,190,000 تومان
20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های اکونومی
BB

8,305,000 تومان
9,950,000 تومان
-
-
10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های استاندارد
BB

8,350,000 تومان
10,050,000 تومان
7,650,000 تومان
8,190,000 تومان
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

8,350,000 تومان
10,600,000 تومان
8,050,000 تومان
8,290,000 تومان
10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

8,450,000 تومان
10,250,000 تومان
7,150,000 تومان
8,050,000 تومان
10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های کینگ
BB

8,590,000 تومان
10,990,000 تومان
7,150,000 تومان
8,400,000 تومان
3 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

8,650,000 تومان
10,890,000 تومان
7,350,000 تومان
8,390,000 تومان
7دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

8,890,000 تومان
10,890,000 تومان
7,150,000 تومان
8,590,000 تومان
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

9,100,000 تومان
11,190,000 تومان
7,150,000 تومان
8,750,000 تومان
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

9,260,000 تومان
11,590,000 تومان
7,150,000 تومان
8,850,000 تومان
20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

9,420,000 تومان
11,950,000 تومان
6,790,000 تومان
8,590,000 تومان
2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

9,690,000 تومان
13,250,000 تومان
9,190,000 تومان
9,490,000 تومان
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

9,790,000 تومان
12,550,000 تومان
7,650,000 تومان
9,650,000 تومان
15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

10,100,000 تومان
12,350,000 تومان
7,350,000 تومان
10,070,000 تومان
5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

11,100,000 تومان
14,590,000 تومان
7,890,000 تومان
10,590,000 تومان
7 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
BB

12,790,000 تومان
18,390,000 تومان
-
-
2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
BB

12,790,000 تومان
17,850,000 تومان
11,590,000 تومان
7,690,000 تومان
جنب میدان جمهوریت
BB

16,100,000 تومان
24,000,000 تومان
-
-
2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل BELLA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 7,150,000 تومان 7,630,000 تومان 6,550,000 تومان 6,890,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل SHIRAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 7,630,000 تومان 8,200,000 تومان 6,950,000 تومان 7,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Comfort Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 7,690,000 تومان 8,690,000 تومان 6,950,000 تومان 7,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 13 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 7,890,000 تومان 8,690,000 تومان 7,150,000 تومان 7,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Holiday Inn Express Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,050,000 تومان 9,550,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات 13دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Ani Central Inn

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,120,000 تومان 9,550,000 تومان 6,950,000 تومان 7,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Royal Plaza Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,160,000 تومان 9,990,000 تومان 7,150,000 تومان 8,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,250,000 تومان 9,390,000 تومان 7,150,000 تومان 8,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های اکونومی
نام هتل Ani Plaza Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,305,000 تومان 9,950,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات 10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های استاندارد
نام هتل Hrazdan Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,350,000 تومان 10,050,000 تومان 7,650,000 تومان 8,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل AQUATEC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,350,000 تومان 10,600,000 تومان 8,050,000 تومان 8,290,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Ani Plaza Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,450,000 تومان 10,250,000 تومان 7,150,000 تومان 8,050,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 10 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ، اتاق های کینگ
نام هتل Central Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,590,000 تومان 10,990,000 تومان 7,150,000 تومان 8,400,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 3 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Bass Boutique Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,650,000 تومان 10,890,000 تومان 7,350,000 تومان 8,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 7دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Ani Grand Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 8,890,000 تومان 10,890,000 تومان 7,150,000 تومان 8,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Best Western Plus Congress Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 9,100,000 تومان 11,190,000 تومان 7,150,000 تومان 8,750,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Imperial Palace Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 9,260,000 تومان 11,590,000 تومان 7,150,000 تومان 8,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 20 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Hyatt Place Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 9,420,000 تومان 11,950,000 تومان 6,790,000 تومان 8,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Paris Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 9,690,000 تومان 13,250,000 تومان 9,190,000 تومان 9,490,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل DoubleTree by Hilton Yerevan City Centre

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 9,790,000 تومان 12,550,000 تومان 7,650,000 تومان 9,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 15 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Ramada Hotel & Suites by Wyndham Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 10,100,000 تومان 12,350,000 تومان 7,350,000 تومان 10,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Radisson Blu Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 11,100,000 تومان 14,590,000 تومان 7,890,000 تومان 10,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 7 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت ( با ماشین)
نام هتل Golden Palace Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 12,790,000 تومان 18,390,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات 2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت
نام هتل Armenia Marriott Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 12,790,000 تومان 17,850,000 تومان 11,590,000 تومان 7,690,000 تومان
خدمات BB
توضیحات جنب میدان جمهوریت
نام هتل The Alexander Hotel Yerevan

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 16,100,000 تومان 24,000,000 تومان - -
خدمات BB
توضیحات 2 دقیقه فاصله تا میدان جمهوریت