تور زمینی ارمنستان ویژه تابستان

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,850,000 تومان
3,850,000 تومان
2,350,000 تومان
1,800,000 تومان
استخر
BB

2,950,000 تومان
3,950,000 تومان
2,450,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

3,050,000 تومان
4,050,000 تومان
2,950,000 تومان
1,800,000 تومان
پارک آبی
BB

3,150,000 تومان
4,150,000 تومان
3,050,000 تومان
1,800,000 تومان
پارک آبی
BB

3,250,000 تومان
4,350,000 تومان
2,750,000 تومان
1,800,000 تومان
BB

3,350,000 تومان
4,450,000 تومان
2,850,000 تومان
1,800,000 تومان
استخر
BB

3,650,000 تومان
5,250,000 تومان
3,650,000 تومان
1,800,000 تومان
باشگاه
نام هتل REGINEH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,850,000 تومان 3,850,000 تومان 2,350,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات استخر
نام هتل nairi

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 2,950,000 تومان 3,950,000 تومان 2,450,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل village park

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,050,000 تومان 4,050,000 تومان 2,950,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات پارک آبی
نام هتل AQUATEC

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,150,000 تومان 4,150,000 تومان 3,050,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات پارک آبی
نام هتل Royal Plaza Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,250,000 تومان 4,350,000 تومان 2,750,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل METROPOL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,350,000 تومان 4,450,000 تومان 2,850,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات استخر
نام هتل opera suite top

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت 3 تخته 3,650,000 تومان 5,250,000 تومان 3,650,000 تومان 1,800,000 تومان
خدمات BB
توضیحات باشگاه

تورهای مرتبط