تور بدروم ویژه 3 و 10 تیر 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

9,990,000 تومان
12,190,000 تومان
8,790,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

10,590,000 تومان
12,790,000 تومان
8,990,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

10,990,000 تومان
12,990,000 تومان
9,090,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

11,090,000 تومان
14,190,000 تومان
9,490,000 تومان
6,590,000 تومان
CLB
ALL

12,490,000 تومان
15,190,000 تومان
9,790,000 تومان
6,590,000 تومان
ALL

13,090,000 تومان
16,090,000 تومان
10,090,000 تومان
6,590,000 تومان
CLB
ALL

13,190,000 تومان
16,190,000 تومان
10,090,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

13,390,000 تومان
16,590,000 تومان
10,290,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

14,190,000 تومان
17,790,000 تومان
10,690,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

14,390,000 تومان
17,990,000 تومان
10,690,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

14,690,000 تومان
18,490,000 تومان
10,890,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
ALL

15,090,000 تومان
23,090,000 تومان
11,090,000 تومان
6,590,000 تومان
ANEX
UALL

15,090,000 تومان
19,990,000 تومان
11,390,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

15,690,000 تومان
19,990,000 تومان
11,390,000 تومان
6,590,000 تومان
STD LV
UALL

15,990,000 تومان
20,490,000 تومان
11,590,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

17,390,000 تومان
22,590,000 تومان
12,190,000 تومان
6,590,000 تومان
CLB
UALL

17,590,000 تومان
22,890,000 تومان
12,290,000 تومان
6,590,000 تومان
STD SV
UALL

17,690,000 تومان
23,090,000 تومان
12,390,000 تومان
6,590,000 تومان
VILLAGE
UALL

18,290,000 تومان
23,990,000 تومان
12,690,000 تومان
6,590,000 تومان
MYNDOS
UALL

18,490,000 تومان
24,190,000 تومان
12,790,000 تومان
6,590,000 تومان
MAIN
UALL

18,490,000 تومان
24,190,000 تومان
12,790,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

19,090,000 تومان
25,090,000 تومان
13,090,000 تومان
6,590,000 تومان
MAIN
UALL

19,290,000 تومان
25,390,000 تومان
13,190,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

21,790,000 تومان
36,490,000 تومان
14,390,000 تومان
6,590,000 تومان
DLXG
UALL

24,090,000 تومان
32,590,000 تومان
15,590,000 تومان
6,590,000 تومان
STD
UALL

32,290,000 تومان
44,890,000 تومان
19,690,000 تومان
6,590,000 تومان
SUITE
UALL

33,190,000 تومان
51,490,000 تومان
20,090,000 تومان
6,590,000 تومان
UALL

36,290,000 تومان
50,990,000 تومان
21,690,000 تومان
6,590,000 تومان
SUP SV
UALL

45,590,000 تومان
64,890,000 تومان
26,290,000 تومان
6,590,000 تومان
ANEX
UALL

76,690,000 تومان
140,590,000 تومان
41,890,000 تومان
6,590,000 تومان
SUPER SV
UALL

76,690,000 تومان
140,590,000 تومان
41,890,000 تومان
6,590,000 تومان
نام هتل sky life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,990,000 تومان 12,190,000 تومان 8,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل HISTORICAL MUSEUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,590,000 تومان 12,790,000 تومان 8,990,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل verde holiday village

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,990,000 تومان 12,990,000 تومان 9,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل JASMIN BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,090,000 تومان 14,190,000 تومان 9,490,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLB
نام هتل Bodrom Bay

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,490,000 تومان 15,190,000 تومان 9,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,090,000 تومان 16,090,000 تومان 10,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات CLB
نام هتل mandarina resort hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,190,000 تومان 16,190,000 تومان 10,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,390,000 تومان 16,590,000 تومان 10,290,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات STD
نام هتل DIAMOND OF BODRUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,190,000 تومان 17,790,000 تومان 10,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Royal Asarlik

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,390,000 تومان 17,990,000 تومان 10,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Sundance

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,690,000 تومان 18,490,000 تومان 10,890,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل labranda Tmt

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,090,000 تومان 23,090,000 تومان 11,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات ANEX
نام هتل BLUE DREAMS RESORT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,090,000 تومان 19,990,000 تومان 11,390,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل ASTERIA BODRUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,690,000 تومان 19,990,000 تومان 11,390,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD LV
نام هتل KAIRABA IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,990,000 تومان 20,490,000 تومان 11,590,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل duja bodrum hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,390,000 تومان 22,590,000 تومان 12,190,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات CLB
نام هتل ASTERIA BODRUM

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,590,000 تومان 22,890,000 تومان 12,290,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD SV
نام هتل duja bodrum hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,690,000 تومان 23,090,000 تومان 12,390,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات VILLAGE
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,290,000 تومان 23,990,000 تومان 12,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MYNDOS
نام هتل duja bodrum hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,490,000 تومان 24,190,000 تومان 12,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MAIN
نام هتل salmakis resort hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 18,490,000 تومان 24,190,000 تومان 12,790,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,090,000 تومان 25,090,000 تومان 13,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات MAIN
نام هتل Lablanch islansd

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 19,290,000 تومان 25,390,000 تومان 13,190,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل Baia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 21,790,000 تومان 36,490,000 تومان 14,390,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات DLXG
نام هتل kefaluka

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,090,000 تومان 32,590,000 تومان 15,590,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات STD
نام هتل sianji well being

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 32,290,000 تومان 44,890,000 تومان 19,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SUITE
نام هتل BE PREMIUM HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 33,190,000 تومان 51,490,000 تومان 20,090,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل titanic delux hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 36,290,000 تومان 50,990,000 تومان 21,690,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SUP SV
نام هتل VOGUE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 45,590,000 تومان 64,890,000 تومان 26,290,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات ANEX
نام هتل VOGUE HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 76,690,000 تومان 140,590,000 تومان 41,890,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات SUPER SV
نام هتل LUJO HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 76,690,000 تومان 140,590,000 تومان 41,890,000 تومان 6,590,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط