تور بدروم ویژه 27 خرداد 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

7,660,000 تومان
9,260,000 تومان
6,360,000 تومان
5,400,000 تومان
ALL

8,130,000 تومان
10,900,000 تومان
6,710,000 تومان
5,400,000 تومان
std
ALL

9,265,000 تومان
11,595,000 تومان
6,940,000 تومان
5,400,000 تومان
club
ALL

9,705,000 تومان
12,320,000 تومان
7,085,000 تومان
5,400,000 تومان
club sea view
ALL

10,990,000 تومان
14,195,000 تومان
7,425,000 تومان
5,400,000 تومان
std
UALL

12,055,000 تومان
15,800,000 تومان
8,495,000 تومان
5,400,000 تومان
std
UALL

12,235,000 تومان
16,865,000 تومان
8,850,000 تومان
5,400,000 تومان
land view
UALL

12,320,000 تومان
16,250,000 تومان
8,685,000 تومان
5,400,000 تومان
std
UALL

12,320,000 تومان
16,250,000 تومان
8,685,000 تومان
5,400,000 تومان
UALL

12,905,000 تومان
17,120,000 تومان
8,830,000 تومان
5,400,000 تومان
std
UALL

12,950,000 تومان
17,225,000 تومان
84,950,000 تومان
5,400,000 تومان
club sea view
UALL

13,125,000 تومان
17,400,000 تومان
8,498,500 تومان
5,400,000 تومان
myndos
UALL

13,195,000 تومان
17,705,000 تومان
8,975,000 تومان
5,400,000 تومان
club
UALL

13,630,000 تومان
18,140,000 تومان
9,120,000 تومان
5,400,000 تومان
vilage std
UALL

14,015,000 تومان
19,720,000 تومان
9,205,000 تومان
5,400,000 تومان
sea view
UALL

14,360,000 تومان
19,305,000 تومان
9,265,000 تومان
5,400,000 تومان
main b
UALL

14,375,000 تومان
19,360,000 تومان
9,030,000 تومان
5,400,000 تومان
main.b
UALL

17,265,000 تومان
23,665,000 تومان
10,430,000 تومان
5,400,000 تومان
main
UALL

17,400,000 تومان
23,815,000 تومان
10,810,000 تومان
5,400,000 تومان
dlx g view
UALL

24,530,000 تومان
34,505,000 تومان
14,375,000 تومان
5,400,000 تومان
junior suite
UALL

33,435,000 تومان
47,870,000 تومان
18,825,000 تومان
5,400,000 تومان
sup sea view
UALL

33,795,000 تومان
48,405,000 تومان
17,935,000 تومان
5,400,000 تومان
dlx g view
UALL

35,575,000 تومان
51,078,500 تومان
19,720,000 تومان
5,400,000 تومان
dlx sea view
نام هتل verde holiday village

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,660,000 تومان 9,260,000 تومان 6,360,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل sky life hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,130,000 تومان 10,900,000 تومان 6,710,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات std
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,265,000 تومان 11,595,000 تومان 6,940,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات club
نام هتل Green beach

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,705,000 تومان 12,320,000 تومان 7,085,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات club sea view
نام هتل mandarina resort hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,990,000 تومان 14,195,000 تومان 7,425,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات std
نام هتل Kairaba Bodrum Prince

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,055,000 تومان 15,800,000 تومان 8,495,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات std
نام هتل Asteia wow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,235,000 تومان 16,865,000 تومان 8,850,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات land view
نام هتل kadikale

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,320,000 تومان 16,250,000 تومان 8,685,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات std
نام هتل kadikale

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,320,000 تومان 16,250,000 تومان 8,685,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل salmakis resort hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,905,000 تومان 17,120,000 تومان 8,830,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات std
نام هتل Kairaba Bodrum Prince

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,950,000 تومان 17,225,000 تومان 84,950,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات club sea view
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,125,000 تومان 17,400,000 تومان 8,498,500 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات myndos
نام هتل duja bodrum hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,195,000 تومان 17,705,000 تومان 8,975,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات club
نام هتل duja bodrum hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,630,000 تومان 18,140,000 تومان 9,120,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات vilage std
نام هتل Asteia wow

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,015,000 تومان 19,720,000 تومان 9,205,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات sea view
نام هتل duja bodrum hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,360,000 تومان 19,305,000 تومان 9,265,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات main b
نام هتل Yasamin

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 14,375,000 تومان 19,360,000 تومان 9,030,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات main.b
نام هتل kefaluka

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,265,000 تومان 23,665,000 تومان 10,430,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات main
نام هتل Baia

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 17,400,000 تومان 23,815,000 تومان 10,810,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات dlx g view
نام هتل sianji well being

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 24,530,000 تومان 34,505,000 تومان 14,375,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات junior suite
نام هتل titanic delux hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 33,435,000 تومان 47,870,000 تومان 18,825,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات sup sea view
نام هتل Rexos premium

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 33,795,000 تومان 48,405,000 تومان 17,935,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات dlx g view
نام هتل Rexos premium

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 35,575,000 تومان 51,078,500 تومان 19,720,000 تومان 5,400,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات dlx sea view

تورهای مرتبط