تور قشم ویژه 1 تیر 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,410,000 تومان
1,610,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

1,430,000 تومان
1,950,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

1,440,000 تومان
1,650,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

1,690,000 تومان
1,890,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

2,050,000 تومان
2,520,000 تومان
1,250,000 تومان
HB

2,050,000 تومان
2,890,000 تومان
1,250,000 تومان
نام هتل شمس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,410,000 تومان 1,610,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل کیمیا4

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,430,000 تومان 1,950,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بهشت

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,440,000 تومان 1,650,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ساحلی خلیج فارس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,690,000 تومان 1,890,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آتامان قشم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان 2,520,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل هانی

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان 2,890,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات HB
توضیحات

تورهای مرتبط