تور استانبول (3شب) ویژه تیر

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

7,690,000 تومان
8,390,000 تومان
7,290,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

7,790,000 تومان
8,490,000 تومان
7,290,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

7,890,000 تومان
8,790,000 تومان
7,390,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

8,090,000 تومان
9,390,000 تومان
7,590,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

8,390,000 تومان
9,790,000 تومان
7,590,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

8,490,000 تومان
10,190,000 تومان
7,690,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

9,590,000 تومان
12,290,000 تومان
8,390,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

9,690,000 تومان
11,790,000 تومان
8,090,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

9,990,000 تومان
13,190,000 تومان
8,490,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

9,990,000 تومان
12,790,000 تومان
8,490,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

10,090,000 تومان
13,390,000 تومان
7,890,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

11,290,000 تومان
15,590,000 تومان
8,390,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

11,490,000 تومان
16,290,000 تومان
8,790,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

11,990,000 تومان
16,090,000 تومان
8,390,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

12,690,000 تومان
18,590,000 تومان
7,890,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

13,190,000 تومان
18,590,000 تومان
9,290,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

13,690,000 تومان
20,390,000 تومان
8,390,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

13,690,000 تومان
20,390,000 تومان
8,390,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

15,390,000 تومان
23,990,000 تومان
10,190,000 تومان
6,390,000 تومان
BB

16,790,000 تومان
26,690,000 تومان
10,290,000 تومان
6,390,000 تومان
نام هتل GRAND MILAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,690,000 تومان 8,390,000 تومان 7,290,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل EFES ISTANBURG

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,790,000 تومان 8,490,000 تومان 7,290,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SABENA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 7,890,000 تومان 8,790,000 تومان 7,390,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل White Monarch HoteI Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,090,000 تومان 9,390,000 تومان 7,590,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUENTO

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,390,000 تومان 9,790,000 تومان 7,590,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل KONAK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 8,490,000 تومان 10,190,000 تومان 7,690,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,590,000 تومان 12,290,000 تومان 8,390,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,690,000 تومان 11,790,000 تومان 8,090,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,990,000 تومان 13,190,000 تومان 8,490,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل NAZ CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 9,990,000 تومان 12,790,000 تومان 8,490,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SHERATON CITY CENTER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 10,090,000 تومان 13,390,000 تومان 7,890,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RENAISSANCE BOPHOOTUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,290,000 تومان 15,590,000 تومان 8,390,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOMONTI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,490,000 تومان 16,290,000 تومان 8,790,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND HAYTT

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 11,990,000 تومان 16,090,000 تومان 8,390,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Matiat Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 12,690,000 تومان 18,590,000 تومان 7,890,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل DIVAN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,190,000 تومان 18,590,000 تومان 9,290,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CONRAD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,690,000 تومان 20,390,000 تومان 8,390,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل HILTON BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 13,690,000 تومان 20,390,000 تومان 8,390,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل THE RITZ CARLTON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 15,390,000 تومان 23,990,000 تومان 10,190,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل SWISSOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت قیمت کودک بدون تخت 16,790,000 تومان 26,690,000 تومان 10,290,000 تومان 6,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات