تور کیش 22 خردادماه 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,550,000 تومان
1,530,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

1,680,000 تومان
1,620,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

1,690,000 تومان
1,620,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

1,735,000 تومان
1,680,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

1,780,000 تومان
1,720,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

1,790,000 تومان
1,716,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

1,860,000 تومان
1,734,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

1,860,000 تومان
1,760,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

2,210,000 تومان
1,990,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

2,210,000 تومان
2,090,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

2,780,000 تومان
2,525,000 تومان
1,140,000 تومان
BB

2,960,000 تومان
2,710,000 تومان
1,140,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,550,000 تومان 1,530,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,680,000 تومان 1,620,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,690,000 تومان 1,620,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سارا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,735,000 تومان 1,680,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,780,000 تومان 1,720,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,790,000 تومان 1,716,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,860,000 تومان 1,734,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,860,000 تومان 1,760,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل بین المللی

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,210,000 تومان 1,990,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,210,000 تومان 2,090,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,780,000 تومان 2,525,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,960,000 تومان 2,710,000 تومان 1,140,000 تومان
خدمات BB
توضیحات