تور کیش 21 خردادماه 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,485,000 تومان
1,140,000 تومان
1,422,000 تومان
BB

1,715,000 تومان
1,140,000 تومان
1,605,000 تومان
BB

1,740,000 تومان
1,140,000 تومان
1,622,000 تومان
BB

1,750,000 تومان
1,140,000 تومان
1,595,000 تومان
BB

1,765,000 تومان
1,140,000 تومان
1,640,000 تومان
BB

1,765,000 تومان
1,140,000 تومان
1,500,000 تومان
BB

2,240,000 تومان
1,140,000 تومان
2,205,000 تومان
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,485,000 تومان 1,140,000 تومان 1,422,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,715,000 تومان 1,140,000 تومان 1,605,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,740,000 تومان 1,140,000 تومان 1,622,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,750,000 تومان 1,140,000 تومان 1,595,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیدا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,765,000 تومان 1,140,000 تومان 1,640,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گاردنیا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,765,000 تومان 1,140,000 تومان 1,500,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامیس پلاس

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,240,000 تومان 1,140,000 تومان 2,205,000 تومان
خدمات BB
توضیحات