تور قشم 22 اردیبهشت 1400(ویژه عید فطر)

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,450,000 تومان
1,330,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,450,000 تومان
1,330,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,450,000 تومان
1,330,000 تومان
1,450,000 تومان
BB

1,490,000 تومان
1,330,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,500,000 تومان
1,330,000 تومان
1,460,000 تومان
BB

1,500,000 تومان
1,330,000 تومان
1,470,000 تومان
BB

1,560,000 تومان
1,330,000 تومان
1,550,000 تومان
BB

1,630,000 تومان
1,330,000 تومان
-
BB

1,640,000 تومان
1,330,000 تومان
1,600,000 تومان
BB

1,740,000 تومان
1,625,000 تومان
1,950,000 تومان
BB

1,740,000 تومان
1,330,000 تومان
1,680,000 تومان
نام هتل بهشت

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,450,000 تومان 1,330,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل نخل زرین

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,450,000 تومان 1,330,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سما 1

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,450,000 تومان 1,330,000 تومان 1,450,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل مارینا 1

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,490,000 تومان 1,330,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل کیمیا4

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,500,000 تومان 1,330,000 تومان 1,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل رویال

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,500,000 تومان 1,330,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل دیاموند

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,560,000 تومان 1,330,000 تومان 1,550,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ساحلی خلیج فارس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,630,000 تومان 1,330,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرکا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,640,000 تومان 1,330,000 تومان 1,600,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آتامان قشم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,740,000 تومان 1,625,000 تومان 1,950,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ّّّژئو پارک

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,740,000 تومان 1,330,000 تومان 1,680,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط