تور قشم 14 اردیبهشت 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

1,130,000 تومان
990,000 تومان
1,110,000 تومان
BB

1,140,000 تومان
990,000 تومان
1,130,000 تومان
BB

1,180,000 تومان
990,000 تومان
1,180,000 تومان
BB

1,240,000 تومان
990,000 تومان
1,190,000 تومان
BB

1,250,000 تومان
990,000 تومان
1,200,000 تومان
BB

1,300,000 تومان
990,000 تومان
1,250,000 تومان
BB

1,350,000 تومان
990,000 تومان
1,310,000 تومان
BB

1,390,000 تومان
990,000 تومان
-
BB

1,590,000 تومان
990,000 تومان
1,470,000 تومان
نام هتل هتل سما 1

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,130,000 تومان 990,000 تومان 1,110,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بهشت

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,140,000 تومان 990,000 تومان 1,130,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل الوند 1 قشم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,180,000 تومان 990,000 تومان 1,180,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل کیمیا4

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,240,000 تومان 990,000 تومان 1,190,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل مارینا 1

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,250,000 تومان 990,000 تومان 1,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل رویال

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,300,000 تومان 990,000 تومان 1,250,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرکا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,350,000 تومان 990,000 تومان 1,310,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ساحلی خلیج فارس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,390,000 تومان 990,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آتامان قشم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 1,590,000 تومان 990,000 تومان 1,470,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط