تور قشم 12 اردیبهشت 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,136,000 تومان
1,100,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,320,000 تومان
1,300,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,330,000 تومان
1,400,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,540,000 تومان
1,510,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,540,000 تومان
1,490,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,930,000 تومان
2,060,000 تومان
1,150,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
2,070,000 تومان
1,150,000 تومان
نام هتل هتل دیاموند

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,136,000 تومان 1,100,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سما 1

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,320,000 تومان 1,300,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بهشت

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,330,000 تومان 1,400,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرکا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,540,000 تومان 1,510,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل رویال

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,540,000 تومان 1,490,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آتامان قشم

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,930,000 تومان 2,060,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل هانی

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 2,070,000 تومان 1,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط