تور قشم 7 فروردین 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

-
3,320,000 تومان
1,930,000 تومان
BB

2,670,000 تومان
2,580,000 تومان
1,930,000 تومان
BB

2,700,000 تومان
-
1,930,000 تومان
BB

2,740,000 تومان
2,530,000 تومان
1,930,000 تومان
BB

2,860,000 تومان
2,700,000 تومان
1,930,000 تومان
BB

2,940,000 تومان
-
1,930,000 تومان
BB

3,060,000 تومان
2,900,000 تومان
1,930,000 تومان
4 تخته: 2/220/000
BB

3,170,000 تومان
-
1,930,000 تومان
نام هتل ّّّژئو پارک

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت - 3,320,000 تومان 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بهشت

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,670,000 تومان 2,580,000 تومان 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل آرکا

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,700,000 تومان - 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل رویال

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,740,000 تومان 2,530,000 تومان 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان سیتی

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,860,000 تومان 2,700,000 تومان 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل کیمیا4

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,940,000 تومان - 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آتامان قشم

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,060,000 تومان 2,900,000 تومان 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 4 تخته: 2/220/000
نام هتل هتل بوتیک فولتون قشم

قیمت 2 تخته قیمت 3 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,170,000 تومان - 1,930,000 تومان
خدمات BB
توضیحات

تورهای مرتبط