تور آنتالیا ویژه 13 فروردین (6 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

8,680,000 تومان
9,370,000 تومان
7,850,000 تومان
ALL

10,260,000 تومان
11,570,000 تومان
8,700,000 تومان
ALL

10,450,000 تومان
11,900,000 تومان
8,710,000 تومان
ALL

10,600,000 تومان
12,130,000 تومان
8,770,000 تومان
ALL

11,180,000 تومان
13,000,000 تومان
9,000,000 تومان
UALL

11,910,000 تومان
14,090,000 تومان
9,290,000 تومان
UALL

12,810,000 تومان
15,450,000 تومان
9,650,000 تومان
ALL

13,180,000 تومان
16,000,000 تومان
9,800,000 تومان
UALL

14,810,000 تومان
18,450,000 تومان
10,450,000 تومان
UALL

15,910,000 تومان
20,090,000 تومان
10,890,000 تومان
UALL

16,420,000 تومان
20,850,000 تومان
11,090,000 تومان
UALL

17,540,000 تومان
22,540,000 تومان
11,540,000 تومان
UALL

21,770,000 تومان
28,890,000 تومان
13,230,000 تومان
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,680,000 تومان 9,370,000 تومان 7,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل RAMADA RESORT SIDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,260,000 تومان 11,570,000 تومان 8,700,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,450,000 تومان 11,900,000 تومان 8,710,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,600,000 تومان 12,130,000 تومان 8,770,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل MAYA WORLD.belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,180,000 تومان 13,000,000 تومان 9,000,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,910,000 تومان 14,090,000 تومان 9,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,810,000 تومان 15,450,000 تومان 9,650,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,180,000 تومان 16,000,000 تومان 9,800,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,810,000 تومان 18,450,000 تومان 10,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IC GREEN PLACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,910,000 تومان 20,090,000 تومان 10,890,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,420,000 تومان 20,850,000 تومان 11,090,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,540,000 تومان 22,540,000 تومان 11,540,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,770,000 تومان 28,890,000 تومان 13,230,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط