تور آنتالیا ویژه نوروز با پرواز مستقیم (6شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
ALL

12,750,000 تومان
14,100,000 تومان
11,400,000 تومان
UALL

14,730,000 تومان
17,070,000 تومان
12,390,000 تومان
UALL

14,910,000 تومان
17,975,000 تومان
-
club std room
UALL

15,450,000 تومان
18,850,000 تومان
12,750,000 تومان
elegance room
ALL

15,630,000 تومان
18,510,000 تومان
12,840,000 تومان
ALL

15,810,000 تومان
18,690,000 تومان
12,930,000 تومان
UALL

17,610,000 تومان
21,390,000 تومان
13,830,000 تومان
ALL

17,970,000 تومان
21,930,000 تومان
14,010,000 تومان
ALL

18,000,000 تومان
22,050,000 تومان
14,025,000 تومان
ALL

19,410,000 تومان
24,270,000 تومان
14,730,000 تومان
UALL

21,210,000 تومان
26,970,000 تومان
15,630,000 تومان
UALL

21,210,000 تومان
26,790,000 تومان
15,630,000 تومان
UALL

23,010,000 تومان
29,490,000 تومان
16,530,000 تومان
UALL

23,850,000 تومان
30,900,000 تومان
16,950,000 تومان
ALL

31,650,000 تومان
42,450,000 تومان
20,850,000 تومان
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,750,000 تومان 14,100,000 تومان 11,400,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,730,000 تومان 17,070,000 تومان 12,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,910,000 تومان 17,975,000 تومان -
خدمات UALL
توضیحات club std room
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,450,000 تومان 18,850,000 تومان 12,750,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات elegance room
نام هتل LIMAK LIMRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,630,000 تومان 18,510,000 تومان 12,840,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل GRAND PARK LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,810,000 تومان 18,690,000 تومان 12,930,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,610,000 تومان 21,390,000 تومان 13,830,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IC GREEN PLACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,970,000 تومان 21,930,000 تومان 14,010,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل MIRACLE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,000,000 تومان 22,050,000 تومان 14,025,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RIXOS BELDIBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,410,000 تومان 24,270,000 تومان 14,730,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,210,000 تومان 26,970,000 تومان 15,630,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,210,000 تومان 26,790,000 تومان 15,630,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC DELUXE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,010,000 تومان 29,490,000 تومان 16,530,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 23,850,000 تومان 30,900,000 تومان 16,950,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS LEGENDS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 31,650,000 تومان 42,450,000 تومان 20,850,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات

تورهای مرتبط