تور کیش 21 و 22 اسفند

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,410,000 تومان
2,370,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

1,450,000 تومان
2,520,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

1,530,000 تومان
2,520,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

1,640,000 تومان
2,585,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

1,830,000 تومان
2,690,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

1,830,000 تومان
3,310,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

1,990,000 تومان
3,150,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

2,450,000 تومان
4,720,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

2,490,000 تومان
4,220,000 تومان
1,020,000 تومان
BB

2,580,000 تومان
3,960,000 تومان
1,020,000 تومان
HB

5,450,000 تومان
9,350,000 تومان
1,310,000 تومان
نام هتل خاتم

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,410,000 تومان 2,370,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,450,000 تومان 2,520,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,530,000 تومان 2,520,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,640,000 تومان 2,585,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,830,000 تومان 2,690,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل آرامش

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,830,000 تومان 3,310,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 1,990,000 تومان 3,150,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل شایگان

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,450,000 تومان 4,720,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل میراژ

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,490,000 تومان 4,220,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 2,580,000 تومان 3,960,000 تومان 1,020,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,450,000 تومان 9,350,000 تومان 1,310,000 تومان
خدمات HB
توضیحات