تور استانبول ویژه 19 و 20 فروردین (4شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,980,000 تومان
4,630,000 تومان
3,980,000 تومان
BB

4,310,000 تومان
5,280,000 تومان
4,310,000 تومان
BB

4,630,000 تومان
5,930,000 تومان
4,090,000 تومان
BB

4,740,000 تومان
5,930,000 تومان
4,200,000 تومان
BB

5,980,000 تومان
8,630,000 تومان
4,590,000 تومان
BB

6,110,000 تومان
8,630,000 تومان
4,850,000 تومان
BB

6,110,000 تومان
8,880,000 تومان
5,480,000 تومان
BB

6,250,000 تومان
9,060,000 تومان
4,520,000 تومان
BB

6,480,000 تومان
9,630,000 تومان
5,480,000 تومان
BB

6,790,000 تومان
10,140,000 تومان
4,520,000 تومان
BB

8,630,000 تومان
13,290,000 تومان
3,330,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 3,980,000 تومان 4,630,000 تومان 3,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,310,000 تومان 5,280,000 تومان 4,310,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALFA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,630,000 تومان 5,930,000 تومان 4,090,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,740,000 تومان 5,930,000 تومان 4,200,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND OZTANIK

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,980,000 تومان 8,630,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,110,000 تومان 8,630,000 تومان 4,850,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,110,000 تومان 8,880,000 تومان 5,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,250,000 تومان 9,060,000 تومان 4,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,480,000 تومان 9,630,000 تومان 5,480,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,790,000 تومان 10,140,000 تومان 4,520,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARMARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 8,630,000 تومان 13,290,000 تومان 3,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات