تور استانبول26 فروردین (5 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

4,330,000 تومان
5,120,000 تومان
4,330,000 تومان
BB

4,730,000 تومان
5,920,000 تومان
4,330,000 تومان
BB

5,120,000 تومان
6,710,000 تومان
4,460,000 تومان
BB

5,260,000 تومان
6,710,000 تومان
4,590,000 تومان
BB

6,850,000 تومان
10,160,000 تومان
5,260,000 تومان
BB

6,940,000 تومان
10,040,000 تومان
5,390,000 تومان
BB

6,940,000 تومان
10,350,000 تومان
6,170,000 تومان
BB

7,410,000 تومان
11,280,000 تومان
6,170,000 تومان
BB

7,510,000 تومان
11,480,000 تومان
5,790,000 تومان
BB

10,040,000 تومان
15,780,000 تومان
3,530,000 تومان
BB

11,280,000 تومان
18,880,000 تومان
7,560,000 تومان
نام هتل Reydel Hotel Istanbul

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,330,000 تومان 5,120,000 تومان 4,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND LIZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 4,730,000 تومان 5,920,000 تومان 4,330,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ALFA HOTEL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,120,000 تومان 6,710,000 تومان 4,460,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CUMBALI PLAZA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 5,260,000 تومان 6,710,000 تومان 4,590,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل LAZZONI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,850,000 تومان 10,160,000 تومان 5,260,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GOLDEN AGE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,940,000 تومان 10,040,000 تومان 5,390,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل AVANTGARDE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 6,940,000 تومان 10,350,000 تومان 6,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل TITANIC CITY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,410,000 تومان 11,280,000 تومان 6,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل GRAND CEVAHIR

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 7,510,000 تومان 11,480,000 تومان 5,790,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل MARMARAY

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,040,000 تومان 15,780,000 تومان 3,530,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CVK PARK BOSPHORUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,280,000 تومان 18,880,000 تومان 7,560,000 تومان
خدمات BB
توضیحات