تور دبی 17-22 اسفند (3 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

10,790,000 تومان
12,265,000 تومان
-
BB

10,790,000 تومان
12,265,000 تومان
10,515,000 تومان
BB

11,100,000 تومان
12,920,000 تومان
12,820,000 تومان
BB

11,100,000 تومان
12,920,000 تومان
12,820,000 تومان
BB

11,720,000 تومان
14,120,000 تومان
11,830,000 تومان
BB

12,110,000 تومان
14,895,000 تومان
12,150,000 تومان
BB

12,595,000 تومان
15,880,000 تومان
12,920,000 تومان
نام هتل Nihal

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,790,000 تومان 12,265,000 تومان -
خدمات BB
توضیحات
نام هتل fortune grand hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,790,000 تومان 12,265,000 تومان 10,515,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Lotus Grand Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,100,000 تومان 12,920,000 تومان 12,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل City seasons

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,100,000 تومان 12,920,000 تومان 12,820,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Avani deira

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,720,000 تومان 14,120,000 تومان 11,830,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Hyatt Regency Dubai

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,110,000 تومان 14,895,000 تومان 12,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل Swissotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,595,000 تومان 15,880,000 تومان 12,920,000 تومان
خدمات BB
توضیحات