تور قشم اسفند ویژه هتل ارم ****

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته توضیحات جزئیات هتل
BB

2,250,000 تومان
1,150,000 تومان
2,070,000 تومان
5 شب__ 12/26 رفت__ 12/29 برگشت__ اتاق دید رو به دریا 2/530/000 تومان
BB

2,350,000 تومان
1,300,000 تومان
1,980,000 تومان
3 شب__ 12/19 رفت__ 12/22 برگشت__ اتاق دید رو به دریا 2/650/000 تومان
BB

2,380,000 تومان
1,300,000 تومان
2,170,000 تومان
4 شب__ 12/18 رفت__ 12/22 برگشت__ اتاق دید رو به دریا 2/780/000 تومان
نام هتل ارم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,250,000 تومان 1,150,000 تومان 2,070,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 5 شب__
12/26 رفت__
12/29 برگشت__
اتاق دید رو به دریا 2/530/000 تومان
نام هتل ارم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,350,000 تومان 1,300,000 تومان 1,980,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 3 شب__
12/19 رفت__
12/22 برگشت__
اتاق دید رو به دریا 2/650/000 تومان
نام هتل ارم

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت قیمت 3 تخته 2,380,000 تومان 1,300,000 تومان 2,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 4 شب__
12/18 رفت__
12/22 برگشت__
اتاق دید رو به دریا 2/780/000 تومان

تورهای مرتبط