تور کیش نوروز 1400

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

3,130,000 تومان
1,990,000 تومان
28 اسفند ورود
BB

3,190,000 تومان
1,990,000 تومان
28 اسفند ورود
BB

3,280,000 تومان
1,990,000 تومان
29 اسفند الی 3 فروردین
BB

3,360,000 تومان
1,990,000 تومان
29 اسفند الی 3 فروردین
BB

3,890,000 تومان
1,990,000 تومان
28 اسفند ورود
BB

4,050,000 تومان
1,990,000 تومان
29 اسفند الی 3 فروردین
BB

4,420,000 تومان
1,990,000 تومان
28 اسفند
BB

4,560,000 تومان
1,990,000 تومان
29 اسفند الی 3 فروردین
BB

4,890,000 تومان
1,990,000 تومان
29 اسفند الی 3 فروردین
BB

5,950,000 تومان
1,990,000 تومان
28 اسفند
BB

6,100,000 تومان
1,990,000 تومان
29 اسفند الی 3 فرودین
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,130,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 28 اسفند ورود
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,190,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 28 اسفند ورود
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,280,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 29 اسفند الی 3 فروردین
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,360,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 29 اسفند الی 3 فروردین
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 3,890,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 28 اسفند ورود
نام هتل ارم سوئیت

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,050,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 29 اسفند الی 3 فروردین
نام هتل هتل سارا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,420,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 28 اسفند
نام هتل هتل سارا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,560,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 29 اسفند الی 3 فروردین
نام هتل پارمیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 4,890,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 29 اسفند الی 3 فروردین
نام هتل هتل شایان کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,950,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 28 اسفند
نام هتل هتل شایان کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 6,100,000 تومان 1,990,000 تومان
خدمات BB
توضیحات 29 اسفند الی 3 فرودین

تورهای مرتبط