تور کیش 15 و 16 اسفند 99

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

1,520,000 تومان
1,170,000 تومان
BB

1,530,000 تومان
1,170,000 تومان
BB

1,620,000 تومان
1,170,000 تومان
BB

1,750,000 تومان
1,380,000 تومان
BB

1,820,000 تومان
1,170,000 تومان
BB

1,950,000 تومان
1,170,000 تومان
BB

2,050,000 تومان
1,170,000 تومان
BB

2,410,000 تومان
1,170,000 تومان
BB

2,770,000 تومان
1,170,000 تومان
HB

5,320,000 تومان
1,170,000 تومان
نام هتل ققنوس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,520,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل پانیذ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,530,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل تعطیلات

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,620,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل گلدیس

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,750,000 تومان 1,380,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل سان رایز

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,820,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل ارم بزرگ

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 1,950,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هلیا

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,050,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل بین المللی کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,410,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل هتل پانوراما کیش

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 2,770,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل مارینا پارک

قیمت 2 تخته قیمت کودک بدون تخت 5,320,000 تومان 1,170,000 تومان
خدمات HB
توضیحات