تور آنتالیا ویژه نوروز 1400 رفت 28 اسفند (6 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

9,490,000 تومان
10,190,000 تومان
8,650,000 تومان
ALL

11,300,000 تومان
12,780,000 تومان
9,530,000 تومان
ALL

11,460,000 تومان
13,010,000 تومان
9,590,000 تومان
ALL

11,460,000 تومان
13,010,000 تومان
9,590,000 تومان
UALL

12,810,000 تومان
15,040,000 تومان
10,130,000 تومان
UALL

13,740,000 تومان
16,440,000 تومان
10,510,000 تومان
ALL

15,230,000 تومان
18,670,000 تومان
11,100,000 تومان
UALL

16,720,000 تومان
20,900,000 تومان
11,700,000 تومان
UALL

16,900,000 تومان
21,180,000 تومان
11,770,000 تومان
UALL

17,670,000 تومان
22,330,000 تومان
12,080,000 تومان
UALL

17,790,000 تومان
19,510,000 تومان
11,320,000 تومان
UALL

18,450,000 تومان
23,500,000 تومان
12,390,000 تومان
UALL

18,580,000 تومان
23,690,000 تومان
12,440,000 تومان
UALL

19,510,000 تومان
25,090,000 تومان
12,810,000 تومان
UALL

20,250,000 تومان
26,200,000 تومان
13,110,000 تومان
UALL

20,440,000 تومان
26,480,000 تومان
13,180,000 تومان
UALL

20,700,000 تومان
25,930,000 تومان
13,040,000 تومان
UALL

22,300,000 تومان
29,270,000 تومان
13,930,000 تومان
UALL

22,960,000 تومان
30,260,000 تومان
14,190,000 تومان
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 9,490,000 تومان 10,190,000 تومان 8,650,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,300,000 تومان 12,780,000 تومان 9,530,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل Lara Hadrianus Hotel

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,460,000 تومان 13,010,000 تومان 9,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 11,460,000 تومان 13,010,000 تومان 9,590,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,810,000 تومان 15,040,000 تومان 10,130,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 13,740,000 تومان 16,440,000 تومان 10,510,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,230,000 تومان 18,670,000 تومان 11,100,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل RIXOS BELDIBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,720,000 تومان 20,900,000 تومان 11,700,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IC GREEN PLACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,900,000 تومان 21,180,000 تومان 11,770,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SHERWOOD EXL.LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,670,000 تومان 22,330,000 تومان 12,080,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,790,000 تومان 19,510,000 تومان 11,320,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,450,000 تومان 23,500,000 تومان 12,390,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,580,000 تومان 23,690,000 تومان 12,440,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,510,000 تومان 25,090,000 تومان 12,810,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,250,000 تومان 26,200,000 تومان 13,110,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,440,000 تومان 26,480,000 تومان 13,180,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,700,000 تومان 25,930,000 تومان 13,040,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Golf Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,300,000 تومان 29,270,000 تومان 13,930,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,960,000 تومان 30,260,000 تومان 14,190,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات

تورهای مرتبط