تور آنتالیا ویژه نوروز 1400(6 شب )

هتل ها
نام هتل خدمات قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت توضیحات جزئیات هتل
BB

10,990,000 تومان
11,700,000 تومان
10,150,000 تومان
ALL

12,720,000 تومان
14,210,000 تومان
10,950,000 تومان
ALL

12,880,000 تومان
14,440,000 تومان
11,010,000 تومان
ALL

12,880,000 تومان
14,440,000 تومان
11,010,000 تومان
UALL

14,830,000 تومان
17,370,000 تومان
11,790,000 تومان
UALL

15,420,000 تومان
18,240,000 تومان
12,050,000 تومان
ALL

16,980,000 تومان
20,580,000 تومان
12,650,000 تومان
UALL

17,950,000 تومان
22,050,000 تومان
13,050,000 تومان
UALL

18,540,000 تومان
22,950,000 تومان
13,290,000 تومان
UALL

18,950,000 تومان
23,510,000 تومان
13,450,000 تومان
UALL

19,120,000 تومان
23,800,000 تومان
13,500,000 تومان
UALL

19,900,000 تومان
24,970,000 تومان
13,820,000 تومان
UALL

20,490,000 تومان
25,850,000 تومان
14,050,000 تومان
UALL

21,460,000 تومان
27,510,000 تومان
14,450,000 تومان
UALL

22,050,000 تومان
28,190,000 تومان
14,670,000 تومان
UALL

22,250,000 تومان
28,490,000 تومان
14,750,000 تومان
UALL

22,450,000 تومان
28,770,000 تومان
14,850,000 تومان
UALL

24,390,000 تومان
13,700,000 تومان
15,610,000 تومان
UALL

24,450,000 تومان
31,790,000 تومان
15,650,000 تومان
نام هتل AGON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 10,990,000 تومان 11,700,000 تومان 10,150,000 تومان
خدمات BB
توضیحات
نام هتل CENDER

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,720,000 تومان 14,210,000 تومان 10,950,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل LARA HADRIANUS

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,880,000 تومان 14,440,000 تومان 11,010,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل BELKON

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 12,880,000 تومان 14,440,000 تومان 11,010,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل SENSITIVE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 14,830,000 تومان 17,370,000 تومان 11,790,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CLUB SERA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 15,420,000 تومان 18,240,000 تومان 12,050,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل LIMAK LIMRA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 16,980,000 تومان 20,580,000 تومان 12,650,000 تومان
خدمات ALL
توضیحات
نام هتل ASTERIA KREMLIN PALACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 17,950,000 تومان 22,050,000 تومان 13,050,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS BELDIBI

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,540,000 تومان 22,950,000 تومان 13,290,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل IC GREEN PLACE

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 18,950,000 تومان 23,510,000 تومان 13,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل SHERWOOD EXL.LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,120,000 تومان 23,800,000 تومان 13,500,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BAIA LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 19,900,000 تومان 24,970,000 تومان 13,820,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل RIXOS DOWN TOWN

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 20,490,000 تومان 25,850,000 تومان 14,050,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل CONCORD

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 21,460,000 تومان 27,510,000 تومان 14,450,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Royal Seginus

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,050,000 تومان 28,190,000 تومان 14,670,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل BARUT LARA

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,250,000 تومان 28,490,000 تومان 14,750,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل TITANIC BEACH

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 22,450,000 تومان 28,770,000 تومان 14,850,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل Titanic Deluxe Golf Belek

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 24,390,000 تومان 13,700,000 تومان 15,610,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات
نام هتل DELPHIN IMPERIAL

قیمت 2 تخته قیمت 1 تخته قیمت کودک با تخت 24,450,000 تومان 31,790,000 تومان 15,650,000 تومان
خدمات UALL
توضیحات